รางวัลภาควิชาภาษาศาสตร์ ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 20 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201020092008 >>
Publish Year Output Award 2
2017 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์,"Word Factory App", รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559, มนุษย์กับสังคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 11 2017
2017 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์,"Word Factory App", รางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม, , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 1 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092001 >>