Person Image

  Education

  • อ.ด.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2538
  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  investment investorADVERTISING LANGUAGEBoys Love (BL)conceptual metaphorHotel Front Office StaffLinguistic PolitenessLow-cost Airlines PERSUASIONPolitenessRefusal the RequestRefusalsrepresentationResponding to ComplaintsSpeech Actyaoiกลวิธีการปกปิดความผิดกลวิธีความสุภาพกลวิธีทางภาษาการขอร้องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการจัดการสัมพันธภาพการตอบข้อร้องเรียนการนำเสนอการโน้มน้าวใจการปฏิเสธการขอร้องการรักเพศเดียวกันการวิเคราะห์บทสนทนาการสื่อสารการให้คำแนะนำครอบครัวเดี่ยวคลับฟรายเดยความไม่สุภาพความรักวัยรุ่นความสุภาพคำอ้างถึง ชั้นอาชีพคู่วัจนกรรมชั้นอาชีพชั้นอาชีพ ภาษาย่อยทำเนียบภาษานวนิยายรักบล็อกเกอร์ด้ำนควำมงำมปิดับอำพราผู้หญิงกับสังคมพนักงานโรงแรมฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า Politeness Strategiesภาพแทนภาษาโฆษณาภาษาถิ่นภาษาย่อยภาษาศาสตร์สังคมภาษาสื่อมุมมองความรักไลฟ์โค้ชวัจนกรรมวัจนปฏิบัติศาสตร์วัจนลีลาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ไวยากรณ์ไวยากรณ์ไทยสายการบินต้นทุนตํ่า Rapport Managementอำนาจอุปลักษณ์

  Interest

  วัจนปฏิบัติศาสตร์, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ภาษาศาสตร์สังคม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)