ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

accentsApplied LinguisticsASEANattitudesautonomous learningblended learningBusiness Englishcode-mixingcorpus linguisticsculture teachingdiscourse analysisEFLEFL learnersEFL studentsEFL writingE-LearningEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as a lingua franca (ELF)English as an International LanguageEnglish for MICEEnglish for specific purposesEnglish language learningEnglish language teachingEnglish namingEnglish VocabularyEnglish word listEnglish writingESPgenre analysishigher educationIntercultural Communicationinternational studentinternationalisationLearner autonomyLexical bundlelinguistic landscapemiddle classmobilitymodelsnative speakersOral CommunicationProcess-based approachProject Workpronoun borrowingpsycholinguisticsReader's response journalReadingreading comprehensionReading Reflective Journalsreading strategiesreading strategies inventorysecond language acquisitionSelf-assessmentSELF-EFFICACYself-formsself-monitoringsongSpeech production and perceptionSports Newsstudentsstylistic practicessubdisciplinesyntactic structureSyntaxTeacher-student conferenceTeaching Englishtechnical word listThai learnersThai learners of EnglishThai local productsThailand. Concordancing was introduced for the experimental groupThe action research aims to raise Thai university post graduate students’ awareness in L2 collocations activation. The researcher investigates the effect of ‘concordances’ on advanced students pursuing Master’s Degree in English for Specific Purposes at the Faculty of Humanitiesthe subjectsthereforetitle lengthTOEFLTranslation Studiesuniversityvarieties of Englishwas asked to practice lexical units by the e-Diary method.Word listWorld EnglishesWorld-EnglishesWritingWriting developmentWriting processการเขียนภาษาอังกฤษการปลูกข้าวการแปลการเรียนรู้ด้วยตนเองการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาฝรั่งเศสข้าวคำภาษาต่างประเทศนิตยสารข่าวนิสิตที่มีความสามารถต่ำภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษ

Executives

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สาวิกา วราภรณ์, อาจารย์

savika.v@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5566-8

Avata

นาง กฤตยา อังเกอร์, อาจารย์

krittaya.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-579-5566 ต่อ 1302

Avata

ดร. วิริยา หล้าเพชร, อาจารย์

wiriya.la@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-579-5566 ต่อ 1204


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 48 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 28 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 187 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 117 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 70 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 23 เรื่อง (Unknown 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)