ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

academicsaccentsaccessed a collection of authentic texts (corpus) via various computer programs with recommended concordancing tools. The control groupApplied LinguisticsASEANasynchronousattitudesautonomous behaviourAutonomous Learningautonomous perceptionawarenessBangkokBELIEFSblended learningbrand namingbusiness Englishcode-mixingCorpuscorpus linguisticscourse developmentCourse management systemculture teachingDiscourse analysisEFLEFL learnersEFL writingE-LearningEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish for specific purposesEnglish language learningEnglish language teachingEnglish namingEnglish proficiencyEnglish vocabularyEnglish writingESPexperienceFigurative Languagefunctional categorizationgenre analysisGraduate StudentsHigher EducationIntercultural CommunicationInterdependenceinternational studentinternationalisationL2 AnxietyL2 EducationLanguage AchievementLanguage Choicelanguage contactLanguage learning motivationlanguage policy and planninglearner autonomylexical bundlelinguistic landscapeLow Proficiency StudentsmacrorulesMacrostructureMass Communicationmaterial developmentmetadiscoursemiddle classmobilitymodelsMotivationMotivational teaching strategiesnative speakersNeedson the other handOral Communicationpersonal pronounsProcess-based approachProject Workpronoun borrowingReader's Response JournalReadingreading strategiessecond language acquisitionSecond Language WritingSelf-assessmentsongSpeech production and perceptionTeacher-student conferenceTeaching EnglishThai learnersWorld EnglishesWorld-EnglishesWritingWriting developmentการสอนภาษาอังกฤษข้าวคำภาษาต่างประเทศนิตยสารข่าวนิสิตที่มีความสามารถต่ำภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษหลักสูตร

Executives

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง นงสมร พงษ์พานิช, อาจารย์

E-Mail: fhumnsp@ku.ac.th Tel.02-5795566-68 ต่อ 60


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 43 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 27 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 93 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 145 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 90 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)