ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

????“de”“ga”“ni”“o” and “no”Chinese manuscriptsChinese StudiesChinese-Thai language translationcomplex attributivesEight-Hundred Concubine KingdomJapanese LanguageJapanese particlesL1L2L2 acquisitionmultiple attributivesonline testPresent SituationProspectrecommender systemself studyself-studyUGX-bar theoryกบฎกวนฮั่นชิงการแปลการแปลบทขยายการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลส่วนเสริมการฝึกงานการพัฒนาตำราการเรียนการสอนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นการศึกษาภาษาเกาหลีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกิมย้งความสัมพันธ์คันจิคัมภีร์จงยงคิมจียอง เกิดปี 1982ซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้ญี่ปุ่นศึกษาทักษะการฟัง การแยกแยะเสียงสูงต่ำ ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงทัศนคติธรรมวิถีธุรกิจการพิมพ์นิทานพื้นบ้านนิยายประเทศในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีนปาไป่สีฟู่กั๋วไป้เย่ว์ถิงผู้เรียนชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นผู้ศึกษาภาษเกาหลีชาวไทยผู้สอนชาวญี่ปุ่นผู้สอนชาวไทยผู้หญิงพัฒนาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาแม่เมิ่งเจียงหนี่ว์ราชวงศ์หมิงเรียงความภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาเกาหลีละครใต้ลัทธิขงจื่อลัทธิขงจื๊อล้านนาลายสื่อวรรณกรรมจีนวัฒนธรรมญี่ปุ่นไวยากรณ์สากลสถานะส่วนขยายคำนาม 3 ส่วนซ้อน L1สังคมเกําหลีสังคมเวียดนาม (Vietnam Social)สัทวิทยาภาษาจีนโบราณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสำนวนสี่จตุรปกรณ์สุภาษิตขงจู๊เสียงและอักษรเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟังเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนชาวไทย ความรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่น กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่น เสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่น แบบฝึกการฟัง ผู้เรียนชาวไทยหม่อนไหม (sericulture)หมิงสือลู่ Lannaหลงฮุ่ยหลันฉือลู่หลักและข้อควรระวังในการแปลหลักสูตรหลุนอี่ว์อนุภาคนางผู้ถูกจองจำอรรถศาสตร์อรรถศาสตร์เชิงเปรียบเทียบอิทธิพลภาษาแม่เอกสารโบราณจีนโออิตะ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย นภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์

E-Mail: fhumnob@ku.ac.th Tel.0-2579-5566 ต่อ 2400


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 15 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 102 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 60 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 21 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)