ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

19

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

????“de”“ga”“ni”“o” and “no”4PBL modelChineseChinese LanguageChinese manuscriptsChinese StudiesChinese-Thai and Thai-Chinese interpretationChinese-Thai language translationcomplex attributivesEight-Hundred Concubine KingdomJapanese LanguageJapanese particlesL1L2L2 acquisitionmultiple attributivesNumber translationonline testPresent SituationProspectrecommender systemself studyself-studyThai learnersthe Doctrine of Meanthe Virtuous WayTranslationTruthfulnessUGX-bar theoryกบฎกวนฮั่นชิงการเกาะเกี่ยวความการจดบันทึกในงานล่ามการแปลการแปลตัวเลขการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการแปลส่วนเสริมการแปลเอกสารประวัติศาสตร์การฝึกงานการพัฒนาตำราการเรียนการสอนการเรียนการสอนเชิงรุกการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นการศึกษาภาษาเกาหลีการสืบค้นข้อมูลการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการสื่อสารโดยตรงการสื่อสารโดยนัยกิมย้งความกตัญญูความคาดหวังความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้เรียนความสัตย์จริงความสัมพันธ์คันจิคัมภีร์จงยงคำสมัยนิยมคำใหม่คิมจียอง เกิดปี 1982ชั้นเรียนซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้เซนริวญี่ปุ่นศึกษาตั้งฮั่นทฤษฎีความเกี่ยวเนื่องธรรมวิถีนิทานพื้นบ้านนิยายแนวคิดขงจื๊อบทบาทของผู้สอนประเทศในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีนผู้เรียนชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยผู้สอนชาวญี่ปุ่นผู้สอนชาวไทยภาษาเกาหลีระดับต้นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาแม่วรรณกรรมจีนวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมาร์ตโฟนส่วนขยายคำนาม 3 ส่วนซ้อน L1สังคมเกําหลีสี่จตุรปกรณ์สุภาษิตขงจู๊เสียงและอักษรหนังสือเรียนภาษาเกาหลีหลงฮุ่ยหลันฉือลู่หลุนอี่ว์เอกสารโบราณจีน


Persons (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย นภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์

E-Mail: fhumnob@ku.ac.th Tel.0-2579-5566 ต่อ 2400

Avata

นาย วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร, อาจารย์

E-Mail: wuttipong.prap@ku.ac.th Tel.02-5795566-8 ต่อ4401


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 171 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 32 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 32 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 26 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)