ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

????“de”“ga”“ni”“o” and “no”4PBL modelChineseChinese manuscriptsChinese StudiesChinese-Thai and Thai-Chinese interpretationChinese-Thai language translationcomplex attributivesEight-Hundred Concubine KingdomJapanese LanguageJapanese particlesL1L2L2 acquisitionmultiple attributivesNumber translationonline testPresent SituationProspectrecommender systemself studyself-studythe Doctrine of Meanthe Virtuous WayTranslationTruthfulnessUGX-bar Theoryกบฎกวนฮั่นชิงการจดบันทึกในงานล่ามการแปลการแปลตัวเลขการแปลบทขยายการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการแปลส่วนเสริมการแปลเอกสารประวัติศาสตร์การฝึกงานการพัฒนาตำราการเรียนการสอนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นการศึกษาภาษาเกาหลีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกิมย้งความกตัญญูความคาดหวังความพึงพอใจความสัตย์จริงความสัมพันธ์คันจิคัมภีร์จงยงคำสมัยนิยมคำใหม่คิมจียอง เกิดปี 1982ซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้ญี่ปุ่นศึกษาตั้งฮั่นทักษะการฟัง การแยกแยะเสียงสูงต่ำ ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงทัศนคติธรรมวิถีธุรกิจการพิมพ์นิทานพื้นบ้านนิยายนิยายอิงพงศาวดารจีนประเทศในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีนประเภทของคำปรัชญานิพนธ์จีนปาไป่สีฟู่กั๋วไป้เย่ว์ถิงผู้เรียนชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยผู้สอนชาวญี่ปุ่นผู้สอนชาวไทยผู้หญิงพัฒนาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาแม่เมิ่งเจียงหนี่ว์ราชวงศ์หมิงละครใต้ลัทธิขงจื่อลัทธิขงจื๊อล้านนาวรรณกรรมจีนวัฒนธรรมญี่ปุ่นไวยากรณ์สากลสี่จตุรปกรณ์สุภาษิตขงจู๊เสียงและอักษรหลงฮุ่ยหลันฉือลู่หลุนอี่ว์เอกสารโบราณจีน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย นภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์

E-Mail: fhumnob@ku.ac.th Tel.0-2579-5566 ต่อ 2400


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 14 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 123 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 79 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 30 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 30 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)