ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Chinese-Thai language translationJapanese LanguageJapanese particlesTranslationX-bar theoryกวนฮั่นชิงการเกาะเกี่ยวความการแปลการแปลตัวเลขการแปลบทขยายการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการแปลส่วนเสริมการฝึกงานการพัฒนาตำราการเรียนการสอนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นการศึกษาภาษาเกาหลีความกตัญญูความคาดหวังความพึงพอใจความสัตย์จริงความสัมพันธ์คันจิคัมภีร์จงยงคำสมัยนิยมคำใหม่คิมจียอง เกิดปี 1982โครงสร้างความรู้โฆษณาเกาหลีใต้ชั้นเรียนซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้เซนริวญี่ปุ่นศึกษาตั้งฮั่นทฤษฎีความเกี่ยวเนื่องทักษะการฟัง การแยกแยะเสียงสูงต่ำ ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงทัศนคติธรรมวิถีธุรกิจการพิมพ์นิทานพื้นบ้านนิยายนิยายอิงพงศาวดารจีนแนวคิดขงจื๊อบทบาทของผู้สอนบทแปลประเทศในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีนประเภทของคำปรัชญานิพนธ์จีนปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นปัญหาที่พบในการแปลปาไป่สีฟู่กั๋วไป้เย่ว์ถิงผู้เรียนชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยผู้สอนชาวญี่ปุ่นผู้สอนชาวไทยผู้หญิงพัฒนาภาพแทนสตรีภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีธุรกิจภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลีระดับต้นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาแม่มั่วเหยียนเมิ่งเจียงหนี่ว์รัฐบาลญี่ปุ่นราชวงศ์หมิงเรียงความภาษาญี่ปุ่นเรียงความภาษาญี่ปุ่นละครใต้ลัทธิขงจื่อลัทธิขงจื๊อล้านนาวรรณกรรมจีนวัฒนธรรมญี่ปุ่นไวยากรณ์สากลสถานะสมาร์ตโฟนส่วนขยายคำนาม 3 ส่วนซ้อน L1สังคมเกําหลีสังคมขงจื๊อสี่จตุรปกรณ์สุภาษิตขงจู๊เสียงและอักษรหนังสือเรียนภาษาเกาหลีหลงฮุ่ยหลันฉือลู่หลุนอี่ว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นอิทธิพลภาษาแม่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอกสารโบราณจีน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. นภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์

nop.o@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5566 ต่อ 2400

Avata

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

kanokporn.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5566-8ext4360

Avata

ดร. พิสิฐ อำนวยเงินตรา, อาจารย์

pisit.a@nontri.ku.ac.th, โทร. 025795566-8 ต่อ 2402


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 265 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 210 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 34 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 34 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 28 เรื่อง (Unknown 28 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 31 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)