Person Image

  Education

  • Ph.D. (Film Studies), University of St Andrews , สหราชอาณาจักร, 2560
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2549
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  "_"adaptationadaptation studiesbook cultureBoys’ love (BL)counter-discoursecultural memoryDiscoursefan culturefan studiesfan/industry interactionfandomfilmfilm studiesidentityintermedialityintertextualityliteratureLiterature and Historymass culturememorymemory studiesnovelizationPoeticspopular literaturePostcolonialismqueerrepresentation of Thailandromanceromance novelscreen culturescreen studiesThai cinemaThai filmThai Literary TraditionThai literatureThai novelThai PoetryThai popular culturetourism in Thailandtransgendertransmediatravel writingsvisual cultureWorld War IIyaoiกวีนิพนธ์การข้ามวิทยาการการดัดแปลงศึกษาการดัดแปลงศึกษา (adaptation studies)การพัฒนาการเมืองการวิจัยการวิจัยเชิงสหวิทยาการการวิจารณ์การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท (genre studies): เน้นโรมานซ์ (romance) วรรณกรรมยาโออิ (yaoi)กุหลาบ สายประดิษฐ์ขนบวรรณศิลป์ขุนช้างขุนแผนคนข้ามเพศคนพลัดถิ่นความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาความทรงจำศึกษา (memory studies)ความเป็นชายความเป็นพ่อความเป็นลาวความพึงพอใจคุณค่าจักรวรรดินิยมจีนพลัดถิ่นชนชั้นกลางชมัยภร แสงกระจ่างชาตินิยมชาวเลตัณหาอาณานิคมนวนิยายนวนิยายไทยแนวคิดหลังอาณานิคมภาพแทนภาพยนตร์ไทยมายาคติวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวาทกรรมเว็บไซต์เครือข่ายสังคมศรีบูรพาสงครามโลกครั้งที่สองหลวงวิจิตรวาทการหลวงวิจิตรวาทการ (Luang Vichitหลังอาณานิคมอัญเพศอัตลักษณ์อารมณ์โศกอีสานอุดมการณ์อุดมการณ์รวมเผ่าไทย

  Interest

  วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท (genre studies): เน้นโรมานซ์ (romance) วรรณกรรมยาโออิ (yaoi), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), วัฒนธรรมสกรีน (screen culture) ในบริบทไทยและข้ามชาติ, การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), สหสื่อศึกษา (intermediality studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)