ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AcceptanceadoptionASEAN communityAyutthayaBrand Loyaltycable TVcommunicationcommunity-based social marketingCorporate Social ResponsibilityCOVID-19Delphi techniquedevelopment of knowledgedigital literacylocal mass mediaMass Mediaonline marketing communicationPerceived ease of usePerceived usefulnessSatisfactionself-protective behaviorssocial marketing communicationSocial Mediasocial network servicSocially Sustainable Consumption Behavior (SSCB)Soft SkillsSouthernmost ThailandSports newsStarbucks coffeeSubjective Normssupplementary diets for weight losssustainable consumption behaviorSustainable Consumption Behavior (SCB)Sustainable Consumption Behaviors in Economic DimensionTablet computerTeaching and LearningTelecentertelevision programThaiThai consumersThai Young ConsumersThai YouthThai youthsTheory of Planned Behavior youthกลยุทธ์การสื่อสารการเกษตรการครอบงำทางวัฒนธรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมการโฆษณาการจัดการความรู้การใช้สารสนเทศการใช้ห้องสมุดการโน้มน้าวใจการประชาสัมพันธ์ การประเมินเว็บไซต์การประเมินหลักสูตรการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่การรับรู้ความง่ายการรับรู้ประโยชน์การรีวิวการรู้เท่าทันสื่อการรู้สารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างความหมายการสื่อสารการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมกิจกรรมแนววิถีพุทธเกษตรกรข้อมูลขนาดใหญ่คณะมนุษยศาสตร์ความพึงพอใจคาเฟ่คุณภาพการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โครงการศึกษาเจนวายเจเนอเรชั่นวายฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิเทศศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรีเน็ตฟลิกซ์ประชาคมอาเซียนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรายการโทรทัศน์สมรรถนะสารสนเทศทางการเกษตรสารสนเทศศาสตร์สื่อสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอัตลักษณ์อำเภอปราณบุรี

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 263 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 115 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 148 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)