ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AcceptanceadoptionASEAN communityAyutthayaBrand Loyaltycable TVcommunicationCorporate Social ResponsibilityDelphi techniquedevelopment of knowledgedigital literacylocal mass mediaMass MediaPerceived ease of usePerceived UsefulnessSatisfactionsocial marketing communicationThai youthstheory of planned behavior Youthการจัดการความรู้การใช้สารสนเทศการใช้ห้องสมุดการโน้มน้าวใจการประชาสัมพันธ์ การประเมินเว็บไซต์การประเมินหลักสูตรการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่การรับรู้ความง่ายการรับรู้ความเพลิดเพลินการรับรู้ประโยชน์การรูเท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อการรู้สารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างความหมายการสื่อสารการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมกิจกรรมแนววิถีพุทธเกษตรกรข้อมูลขนาดใหญ่คณะมนุษยศาสตร์ความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์โครงการศึกษาเจเนอเรชั่นวายฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิเทศศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรีเน็ตฟลิกซ์ประชาคมอาเซียนพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยเยาวชนระดับอุดมศึกษาระบบงานเอกสารรายการโทรทัศน์สมรรถนะสารสนเทศทางการเกษตรสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ / บรรณารักษศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคมสื่อกีฬาฟุตบอลสื่อทัศน์ สื่อบันทึกเสียงสื่อมวลชนสื่อวีดิทัสน์ออนไลน์สื่อสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารสื่อสารการเมืองสื่อสารมลชน(วิทยุ-โทรทัศน์)สื่อสารมวลชนสื่อสารสนเทศสื่อออนไลน์ในงานสารสนเทศเสพติดสื่อสังคมออนไลน์หน้าจอที่สองหลงตัวเองหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ป่าไม้ห้องสมุดดิิจิทัลห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญอนาคตภาพอัตลักษณ์อำเภอปราณบุรีอิทธิพลของสื่อออนไลน์แอปพลิเคชั่นแอฟพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 189 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 71 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 118 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)