Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc. (International Management), King s College London, U.K.

  Expertise Cloud

  behavioural intentionsCOVID-19 Perceptiondestination food imagegastronomy tourismgayHomestayhospitablenessstructural equation modelTourismtourism imagetouristTrainTravel AnxietyTravel BehaviourTravel IntentionTravel Risk PerceptiontrustUncertaintyValue-addedการกลับมาเที่ยวซ้ำการจัดการความรู็การจัดการความรู้การถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนความพึงพอใจความพึงพอใจ ห้องคอมพิวเตอร์ บริการความภักดีคุณภาพความสัมพันธ์ทีมีต่อแบรนด์คุณภาพชีวิตคุณสมบัติของบุคลากรจักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านเจตคติตลาดนัดจตุจักรตำบลหัวป่าท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมนโยบายพัฒนามาตรฐานอาชีพ นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์นวัตวิถีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมน้ำพริกแนวทางและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประสบการณ์ปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยด้านบุคลิกภาพปัจจัยด้านสังคมผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวพนักงานขนสัมภาระพนักงานเปิดประตูพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพ่อครัวพัฒนาหลักสูตรพัทยาพืชภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมมาตรฐานบุคลากรระดับบริหารงานมาตรฐานบุคลากรระดับปฏิบัติงานมาตรฐานบุคลากรระดับหัวหน้างานมาตรฐานอาชีพระดับชาติมารยาททางสังคมมิชลินสตาร์มูลค่าเพิ่มร้านอาหารร้านอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์รายการโทรทัศน์แรงจูงใจโรงแรมลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารเศรษฐกิจแบบแบ่งปันส่งเสริมการท่องเที่ยวสโลว์ฟู้ดสายการบินสิงห์บุรีสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักศาสนาอิสลามสินค้าเลียนแบบแบรนด์หรูสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางจักรยานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานอาชีพหลักสูตรหลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบอาหารหัวป่าหัวหน้าพ่อครัวองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวอาหารอาหารท้องถิ่นอำเภอสันติสุขเอกลักษณ์ท้องถิ่นแอร์บีเอ็นบีโฮมสเตย์

  Interest

  การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยว

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายกายภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • พ.ย. 2556 - มี.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The structural equation model of behavioural intentions toward gastronomy tourism in ThailandPrasongthan S., Silpsrikul R.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(2),pp. 425-432
  0