Person Image

Administration

Education

 • ศศ.บ.(การโรงแรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • M.Sc. (International Management), King s College London, U.K.

Expertise Cloud

airlineand brand choice intentionbehavioural intentionbehavioural intentionsbrand equityCyclingdestination food imagedoormanfairnessgastronomy tourismgayhospitablenessin-flight ambianceJ-POP K-POPLoyalty programsperceptionsPersonnel QualificationsPersonnel Standards for Accommodation Entrepreneurspopular cultureการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ นักท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจ พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบอกต่อการแบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนานวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชมการวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยวการให้บริการกิจกรรมผจญภัยทางทะเลข้าวคนท้องถิ่นชาวไทยความเคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลามความตั้งใจเชิงพฤติกรรมความตั้งใจในการซื้อความพึงพอใจความพึงพอใจ ห้องคอมพิวเตอร์ บริการความภักดีคุณภาพความสัมพันธ์ทีมีต่อแบรนด์คุณสมบัติของบุคลากรจักรยานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุขจัหวัดน่านเจตคติตลาดนัดจตุจักรตำบลหัวป่าท่องเที่ยวนโยบายพัฒนามาตรฐานอาชีพ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมแนวทางและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประสบการณ์ปรับปรุงหลักสูตรปัจจัยด้านบุคลิกภาพปัจจัยด้านสังคมผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวพนักงานขนสัมภาระพนักงานเปิดประตูพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพ่อครัวพัฒนาหลักสูตรพัทยาพืชภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมมาตรฐานบุคลากรระดับบริหารงานมาตรฐานบุคลากรระดับปฏิบัติงานมาตรฐานบุคลากรระดับหัวหน้างานมาตรฐานอาชีพระดับชาติมารยาททางสังคมมิชลินสตาร์ร้านอาหารร้านอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์รายการโทรทัศน์แรงจูงใจโรงแรมลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารเศรษฐกิจแบบแบ่งปันส่งเสริมการท่องเที่ยวสายการบินสิงห์บุรีสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักศาสนาอิสลามสินค้าเลียนแบบแบรนด์หรูสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางจักรยานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานอาชีพหลักสูตรหลักสูตรการอบรม ผู้ประกอบอาหารหัวหน้าพ่อครัวองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวอาหารอำเภอสันติสุขแอร์บีเอ็นบี

Interest

การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยว

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
  • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)