Interest

Strategy, Policy and Performance of International Hotel Groups

Administrative Profile

 • เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • เม.ย. 2560 - มี.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ
 • ก.พ. 2557 - มี.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Reasons for Internationalization of Domestic Hotel Chains in ThailandRodtook P., Altinay L.2013Journal of Hospitality Marketing and Management
22(1),pp. 92-115
6
2Reasons for Internationalization of Domestic Hotel Chains in ThailandRodtook P., Altinay L.2012Journal of Hospitality Marketing and Management
21(8),pp. 897-920
2