Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2564
  • อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  8Changwat Chai Natcommunity productCyclingHua PaInnovative Building PlanKhao Tang Kwa pomeloLiterature and Performing Artslocal wisdomNang Yai (grand shadow play)RamakienTourismtraditional foodtraditional food developmenttraditional wisdom in Amphor Hankhaกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดกะเหรี่ยงกาญจนบุรีการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการพัฒนาอาหารท้องถิ่นการพากย์-เจรจาการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างคุณค่าเพิ่มการสืบทอดและการสร้างสรรค์การสื่อความหมายขุนช้างขุนแผนโขนคติชนวิทยาความเชื่อคำพากย์-เจรจาคำพากย์สามตระคำพากย์โอ้คีตศิลป์คุณค่าทางวรรณศิลป์โคลนพุน้ำร้อนจักรยานจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดน่านชาติพันธุ์ดุริยางคศิลป์ตำนานต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตำนานประจำถิ่นตำนานแม่โพสพตำนานวัวโพงตำนานสถานที่ตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีธรณีประวัตินวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์นางสิบสองน้ำพุร้อนนิทานประจำถิ่นนิทานพื้นบ้านนิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีนิทานอาเซียนบทบาทของการแสดงละครลิงบทบาทของนิทานบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติบทบาททางวัฒนธรรมบทละครดึกดำบรรพ์บทเห่กล่อมพระบรรทมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประธาตุประจำปีเกิดจำลองประวัติของการแสดงละครลิงผลิตภัณฑ์ชุมชนพระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระเมรุพระรถเมรีพิธีกรรมพิธีกรรมไหว้ครูพุน้ำร้อนเพลงพื้นบ้านเพศศาสตร์เพศศึกษาภาคกลางภาษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรามเกียรติ์เรื่องเล่าพื้นบ้านเรื่องเล่าหนุมานฉบับการ์ตูนละครลิงวรรณกรรมการแสดงวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์วรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมอาเซียนวรรณคดีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังใหญ่หัวป่าอนุภาคอนุภาคทางคติชนวิทยา

  Interest

  วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
   • ห้อง 402/3 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
   • ห้องห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)