Person Image

  Education

  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  8CyclingLiterature and Performing ArtsNang Yai (grand shadow play)RamakienTourismกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดกะเหรี่ยงกาญจนบุรีการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการพากย์-เจรจาการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างคุณค่าเพิ่มการสืบทอดและการสร้างสรรค์การสื่อความหมายขุนช้างขุนแผนโขนคติชนวิทยาความเชื่อคำพากย์-เจรจาคำพากย์สามตระคำพากย์โอ้คีตศิลป์คุณค่าทางวรรณศิลป์โคลนพุน้ำร้อนจักรยานจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดน่านชาติพันธุ์ดุริยางคศิลป์ตำนานวัวโพงตำนานสถานที่ตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีธรณีประวัตินางสิบสองน้ำพุร้อนนิทานประจำถิ่นนิทานพื้นบ้านนิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีนิทานอาเซียนบทบาทของการแสดงละครลิงบทบาทของนิทานบทละครดึกดำบรรพ์บทเห่กล่อมพระบรรทมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประธาตุประจำปีเกิดจำลองประวัติของการแสดงละครลิงพระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระเมรุพระรถเมรีพิธีกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรามเกียรติ์รามายณะเรื่องเล่าจากภาคสนามเรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องเล่าพื้นบ้านเรื่องเล่าหนุมานฉบับการ์ตูนละครลิงวรรณกรรมการแสดงวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์วรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมอาเซียนวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวรรณคดีนิทานไทยวรรณศิลป์วัฒนธรรมวัฒนธรรมการแสดงวัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรีศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพสังคมและวัฒนธรรมอินเดียสิงห์บุรีเส้นทางจักรยานหนังโลมหนังใหญ่อนุภาคอนุภาคทางคติชนวิทยาอัตลักษณ์อัตลักษณ์อาเซียนอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นอำเภอสันติสุข

  Interest

  วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
    • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
    • ห้องห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)