Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2564
  • อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  8black-boned chickenChangwat Chai Natcommunity productCyclingfood securitygene poolhabitat suitabilityhaplotypeHua PaInnovative Building PlanKhao Tang Kwa pomeloLiterature and Performing Artslocal wisdomMae Hong Son chickenNang Yai (grand shadow play)Ramakienselective sweepTourismtraditional foodtraditional food developmenttraditional wisdom in Amphor Hankhaกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดกะเหรี่ยงกาญจนบุรีการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการพัฒนาอาหารท้องถิ่นการพากย์-เจรจาการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างคุณค่าเพิ่มการสืบทอดและการสร้างสรรค์การสื่อความหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวขุนช้างขุนแผนโขนคติการสร้างคติชนวิทยาความเชื่อคำพากย์-เจรจาคำพากย์สามตระคำพากย์โอ้คีตศิลป์คุณค่าทางวรรณศิลป์โคลนพุน้ำร้อนจักรยานจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดน่านชาติพันธุ์ดุริยางคศิลป์ตำนานต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตำนานประจำถิ่นตำนานแม่โพสพตำนานวัวโพงตำนานสถานที่ตำบลหัวป่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรณีธรณีประวัตินวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์นางสิบสองน้ำพุร้อนนิทานประจำถิ่นนิทานพื้นบ้านนิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีนิทานอาเซียนบทบาทของการแสดงละครลิงบทบาทของนิทานบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติบทบาททางวัฒนธรรมบทละครดึกดำบรรพ์บทเห่กล่อมพระบรรทมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์ประธาตุประจำปีเกิดจำลองประวัติของการแสดงละครลิงผลิตภัณฑ์ชุมชนพระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลางพระเมรุพระรถเมรีพิธีกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรามเกียรติ์เรื่องเล่าพื้นบ้านละครลิงวรรณคดีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวหนังใหญ่อนุภาคทางคติชนวิทยา

  Interest

  วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารหนองหัวดอน
   • ห้อง 402/3 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
   • ห้องห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)