Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2564
  • อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 ตำนานต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของไทยกับบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ยันต์แม่โพสพในสังคมไทยภาคกลาง: ความหมายและความสัมพันธ์กับตำนานและความเชื่อเรื่องแม่โพสพ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 14 0 0
  2021 การส่งเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์ 0 1 0 0
  2020 การศึกษาบทละครเรื่องพระรถเมรีในฐานะวรรณคดีการแสดง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 2 0 0 0
  2018 การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 0 2 0 0
  2016 พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลาง:ความสัมพันธ์ของความเชื่อและพิธีกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 หนังใหญ่ในความดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
  2015 อาเซียนนิทัศน์: การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2016 วรรณกรรมการแสดง:ศิลปะการสอนเพศศึกษาแบบราชสำนัก (โครงการหลัก:วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง:ไขความลับเป็นความรู้ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ศ.สุกัญญา สุจฉายา ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 1 2 0 0