Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • อ.ม.( ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  8Animal TalesBeliefCreating Value AddedDiscourse analysisMetaphornarrative essaysNarrativesnews weekly magazinespolitical termSerial Verb ConstructionsSport NewsSustainable Eco-Tourism.Systemic Functional GrammarSystemic Functional Linguisticstextual ThemeThaiThai and ChineseThai historical textsThematic Progressionwords formationกรอบงานวิจัยกลวิธีทางภาษากวีนิพนธ์การใช้ภาษา กลวิธีการเขียน บทความแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทยการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยการวิจัยในเชิงสหวิทยาการความเชื่อคำและประโยคในภาษาไทยนางสิบสองนิทานพื้นบ้านนิทานอาเซียนเนื้อหาประธาตุประจำปีเกิดจำลองพจนานุกรม ภาษาไทย ภาษาอาเซียนพระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระรถเมรีพิธีกรรมภาคกลางภาพแทนความงามแบบเกาหลีภาษาภาษาไทยในสื่อภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลมนุษยศาสตร์รูปแบบเรื่องเล่าพื้นบ้านลักษณะภาษา เนื้อหา แฮชแท็ก โควิด-19 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ไวยากรร์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลีสหวิทยาการอัตลักษณ์อาเซียน

  Interest

  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยในเชิงสหวิทยาการ

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)