Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • อ.ม.( ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  8Animal TalesBeliefConversation analysisCosmetic Product SaleCOVID-19Creating Value AddedDiscourse analysisempathyfamily institutionfood delivery advertismentsideational metafunctionliterary pedagogyliteratureLive Onlinemedia artsMetaphornarrative essaysNarrativesnews weekly magazinespolitical termprocess typesSerial Verb ConstructionsSport NewsSustainable Eco-Tourism.Systemic Functional GrammarSystemic Functional Linguisticstextual ThemeThaiThai and ChineseThai historical textsThematic Progressionwords formationกรอบงานวิจัยกลวิธีการแปลกลวิธีทางภาษากลุ่มการเมืองกวีนิพนธ์การจำหน่ายเครื่องสำอางการใช้ภาษา กลวิธีการเขียน บทความแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามการถ่ายทอดสดออนไลน์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทยการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยการวิจัยเชิงสหวิทยาการคณะก้าวหน้าคติการสร้างความเชื่อคำและประโยคในภาษาไทยโครงสร้างบทสนทนาโควิด-19โฆษณาบริการส่งอาหารถึงบ้านชนิดกระบวนการชาญ ธนประกอบตัวละครองค์ชายไทยรัฐออนไลน์นางสิบสองนิทานพื้นบ้านนิทานอาเซียนเนื้อหาประธาตุประจำปีเกิดจำลองพจนานุกรม ภาษาไทย ภาษาอาเซียนพระธาตุประจำปีเกิดจำลองพระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลางพระรถเมรีพิธีกรรมเพลงกระบี่สีจิ้นผิงภาคกลางภาพตัวแทนภาพแทนความงามแบบเกาหลีภาษาภาษาไทยในสื่อภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลมนุษยศาสตร์รูปแบบเรื่องเล่าพื้นบ้านแรงจูงใจลักษณะภาษา เนื้อหา แฮชแท็ก โควิด-19 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทะภาษาจีนโบราณไวยากรร์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลีสหวิทยาการหนังตะลุงหน้าที่สื่อความคิดอัตลักษณ์อาเซียน

  Interest

  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยเชิงสหวิทยาการ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์
  • มี.ค. 2557 - มี.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)