Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2564
  • อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552

  แนวโน้มผลงานของรัตนพล

  Journal

  บทความของรัตนพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาวรรณคดี

  บทความแต่ละ Quartile ของรัตนพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาวรรณคดี

  บทความแต่ละ TCI Group ของรัตนพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาวรรณคดี

  Publish Year National Journal 11
  2023 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลาง: คติการสร้าง ความเชื่อ พิธีกรรม และแรงจูงใจ", วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhaphanya Review), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 13-28
  2022 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inนางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี", วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 560-574
  2020 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", อินทนิลทักษิณสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 137-167
  2020 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลางกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา", พัฒนวารสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 222-237
  2019 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระเมรุในภาพหนังใหญ่", วารสารวิจัยวัฒนธรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 96-109
  2016 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เรื่องรามเกียรติ์กับศิลปะการแสดงหนังใหญ่", วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 1-22
  2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ละครลิง: จากมหรสพพื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ", วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-33
  2014 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง: มรดกวรรณคดีการแสดงของชาวบ้าน", วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2014 - มกราคม 2015, หน้า 39-61
  2013 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เพลงพื้นบ้านในบทละครดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์", วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013 - มกราคม 2014, หน้า 131-160
  2013 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 250-261
  2012 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพากย์-เจรจาหนังใหญ่ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหาย", วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012 - มกราคม 2013, หน้า 123-150

  Conference

  การนำเสนอบทความของรัตนพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาวรรณคดี

  Publish Year International Conference 1
  2014 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องรามเกียรติ์กับศิลปะการแสดงหนังใหญ่", The Asian Conference on Arts and Culture 2014, 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 21
  2022 inนางสาวผาณิตา ชัยดิเรก, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "“สำรับหันคา”: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรำไพ ภูวราห์, exกฤษณะ ปินะพัง, "การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี, 17 ธันวาคม 2021, จันทบุรี ประเทศไทย
  2021 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท", การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี "วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" , 17 ธันวาคม 2021, จันทบุรี ประเทศไทย
  2019 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาณุพงศ์ อุดมศิลป์, "“The Invincible Hanuman” เรื่องเล่าหนุมานฉบับการ์ตูนของอินเดีย: ลักษณะเด่นและบทบาทในการสืบทอดความเชื่อและการเชื่อมโยงกับสถานที่", การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล", 7 มิถุนายน 2019, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้าน "ตำนานวัวโพง" ในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว", 20 กันยายน 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: เรื่องเล่าจากภาคสนาม", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของนิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่มีต่อชุมชน: กรณีศึกษาที่บ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก และพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระเมรุในภาพหนังใหญ่", การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0, 3 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inนางรำไพ ภูวราห์, inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา, inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ, exจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์, "การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6: นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0, 21 ธันวาคม 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2016 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิศาลศิลป์ในบทเห่กล่อมพระบรรทม", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา": สหวิทยาการวิศาลศิลป์, 9 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทของการแสดงละครลิงในสังคมไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ครั้งที่ 2, 26 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมการแสดงที่ปรากฏในศิลปะการแสดงละครลิง", การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5" วัฒนธรรมในชีวิต : ชีวิตในวัฒนธรรม, 5 สิงหาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคในภาพหนังใหญ่ "ชุดนางสีดา" ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับคำพากย์-เจรจาเรื่องรามเกียรติ์", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร": สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง, 18 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คติชนคนห้วยกบ: การดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่หมู่บ้านห้วยกบ", การประชุมโครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี, 27 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คำพากย์สามตระ เบิกหน้าพระหนังใหญ่ : วรรณคดีไทยในมิติพิธีกรรม", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 "สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน", 1 มีนาคม 2014, ราชบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะของคำพากย์โอ้ในวรรณกรรมประกอบการแสดงหนังใหญ่และโขน", การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 8, 27 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสืบทอดและการสร้างสรรค์อนุภาคจากวรรณคดีนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชน", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 1 "ศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน", 5 ธันวาคม 2014, เพชรบุรี ประเทศไทย
  2013 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่", พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, 16 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556, 11 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560013]