Person Image

  Education

  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555

  แน้วโน้มรางวัลของรัตนพล

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 4
  2015 inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี", รางวัลชมเชยผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2015
  2018 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์,inนางสาวจริยา สุพรรณ,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นิทานเรื่องนางสิบสองพระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์", รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018
  2018 inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา,inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์,inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางรำไพ ภูวราห์,inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ,exจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์,"การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี", บทความวิจัยดีเด่น, , BANIC 2018 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Dec 21 2018
  2018 inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา,inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์,inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางรำไพ ภูวราห์,inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ,exจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์,"การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี", รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น, , คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Dec 21 2018