ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ITRL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ITRL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Email: fhumpwd@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-5566-8#1107

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

Email: fhumsppr@ku.ac.th

Phone Number: 025795566

ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

Email: fhumnnw@ku.ac.th

Phone Number: 02 579 5566 ต่อ 1103

นายธารดล ธาดาดุสิตา

Phone Number: 0-2579-5566 ext 4602

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

กฤษฎิ์ วิภาศสุวรรณ