Person Image

  Education

  • Ph.D., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2021 การศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การส่งเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 การสร้างนวัตกรรมทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสังคมเกษตรอินทรีย์บนเศรษฐกิจฐานราก แบบพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS จังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม Basic Research Fund 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 3 0 0
  2020 การศึกษาภาพลักษณ์สถานที่ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาหัวป่าโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2016 แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 2 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาศิลปาชีพ ผู้ร่วมวิจัย คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 0 0 0
  2014 การเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0