Person Image

  Education

  • Ph.D., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 3 0 0
  2019 การพัฒนาหัวป่าโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2016 แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ 2 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาศิลปาชีพ ผู้ร่วมวิจัย คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 0 0 0
  2014 การเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0