ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

acid sulfate soilAcid sulfate soilsaluminumaluminum toxicityashbiocharcarbonCassavaclay mineralogycrop residuefertilizerhighland soilsindustrial wasteiron oxidesJasmine ricekaolinitemacronutrientmaizemicronutrientmicronutrientsnitrogenOil palmorganic fertilizerOxisolsPaddy Soilpaddy soilspotassiumricesalt affected soilsSequential extractionsoilsoil aciditysoil amendmentSoil ClassificationSoil Fertilitysoil mineralogysoil taxonomySpeciationtropical savannatropical soiltropical soilswaste productการจัดการดินการจำแนกดินการดูดซับการไถพรวนการปรับปรุงดินการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกอ้อยการแปลความหมายข้อมูลดินการสำรวจดินข้าวข้าวโพดข้าวหอมมะลิความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมความหลากหลาย (diversity)ความอุดมสมบูรณ์ของดินคาร์บอนอินทรีย์คุณภาพดินเคมีดินแคดเมียมจุลธาตุอาหารชั้นดานไถพรวนชั้นดานเปราะดินดินที่สูงดินนาดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารพืชธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภาพของดินโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมันสำปะหลังเม็ดดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพของดินเศรษฐกิจพอเพียงเศษเหลือพืชสบู่ดำหินทรายอนุกรมวิธานดินอ้อยอ้อยตอ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ

E-Mail: agrprj@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104-5

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

E-Mail: fagrnpc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104-5 #220

ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fagrttd@ku.ac.th

Tel.: 029428104 ต่อ 223


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

supamard.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8190

Avata

ดร. อัญชลี สุทธิประการ

anchalee.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8140

Avata

ดร. อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

amnat.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-29428104-5

Avata

ดร. เอิบ เขียวรื่นรมณ์

irbs@ku.ac.th, โทร. 0-2942-8140 ext 408

Avata

นาย รฐนนท์ เจริญชาศรี

rathanont.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8104-5

Avata

นางสาว กรุณา พุ่มทรง

fagrkup@ku.ac.th, โทร. 029428104-5 ต่อ 306


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 110 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 131 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 169 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 108 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 650 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 423 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 227 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 270 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 227 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 25 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)