ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

acid sulfate soilacid sulfate soilsaluminum toxicityashbiocharcarbonCassavaclay mineralogycrop residuefertilizerhighland soilsindustrial wasteiron oxidesjasmine ricekaolinitemacronutrientmaizemicronutrientmicronutrientsnitrogenOil palmorganic fertilizerOxisolsPaddy Soilpaddy soilsPaleustultspedogenesisplant nutrientpotassiumricerice productionsalt affected soilsSequential extractionsite-specific nutrient managementSoilsoil aciditysoil amendmentSoil CharacterizationSoil ClassificationSoil Fertilitysoil mineralogysoil organic matterSoil SurveySoil TaxonomySolubilitySpeciationtropical monsoontropical savannatropical soiltropical soilswaste productXANESZincการกำจัดวัชพืชการจัดการดินการจัดการดิน (soil management)การจัดการธาตุอาหารการจำแนกดินการดูดซับการไถพรวนการปรับปรุงดินการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกอ้อยการแปลความหมายข้อมูลดินการสำรวจดินข้าวข้าวโพดข้าวหอมมะลิความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพดินจุลธาตุอาหารชั้นดานไถพรวนดินดินนาดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยอินทรีย์โพแทสเซียมมันสำปะหลังเม็ดดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเศษเหลือพืชสบู่ดำอนุกรมวิธานดินอ้อย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagrwcw@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104 ต่อ 208

ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fagrttd@ku.ac.th

Tel.: 029428104 ต่อ 223

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ

E-Mail: agrprj@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104-5

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fagrnpc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104-5

ดร. วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrwyj@ku.ac.th

Tel.: 029428105

นางสาว วุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

E-Mail: agrwtd@ku.ac.th

Tel.: 029428104-5

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

E-Mail: agrscar@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8104-5ต่อ224


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 103 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)
 • ทุนนอก 169 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 129 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 544 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 322 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 222 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 268 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 225 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 23 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)