Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Acid sulfate soilAcid sulfate soilsAcid sulphate soilsAgricultural pondAluminumAluminum toxicityAluminum-ironBentonitBentoniteBlock designsCassavaDiagnosis and recommendation integratedDisposal managementdiversityDrilling fluidsDrilling mudDRISElectromagnetic induction EMIendophytic bacteriaERTExperimental designHedgerowsInfill drillingintercroppingIon exchangeIron compoundsIron toxicityLakesLand useoptionsLeaf area indexLERLight use efficiencyLimingMaizemicronutrient availabilityMicronutrientsN2-fixing bacteriaNatural gas pipelinesnutrient balanceNutrientspH buffering capacityPower analysisrice fieldSodiumSodium bentoniteSodium compoundssoilSoil apparent conductivity ECasoil biogeochemistrysoil chemical conditionsSoil chemical propertySoil ChemistrySoil Fertility and EnvironmentalSoil heterogeneitySoil pHsoil physical qualitysoil-root interactionsSulfur compoundsToxicitywaste managementWater levelswater storage capacityWater storage pondsกากน้ำตาลการจัดการดิน (soil management)การจัดการดิน (soil management) ชั้นดาน (การจัดการดินเขตชุมชนเมือง (Urban soil)การจัดการธาตุอาหารรองการจัดการธาตุอาหารหลักการจัดการปุ๋ย (fertilization)การปลูกอ้อยตอการลดการเคลื่อนย้ายโลหะหนักในพืช (Stabilการศึกษาธาตุอาหารเสริมการสำรวจและรวบรวมข้าวโพดความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพน้ำอ้อยจุลธาตุอาหารจุลธาตุอาหาร (micronutrient) ดินเนื้อปูนชีวธรณีเคมีดินดัชนีผลิตภาพของดินดินดินเนื้อปูนดินปนเปื้อน (Contaminated soil)ดินเปรี้ยวจัดดินร่วนปนทรายโดโลไมต์วถั่วธาตุอาหารเสริมน้ำเสียบ่อน้ำเพื่อการเกษตรเบนทอไนต์ปุ๋ยทางใบปุ๋ยและน้ำยาผักเศรษฐกิจ (Economic vegetables)พืชเศรษฐกิจโพแทสเซียมโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polyaromaticมันสำปะหลัง

  Interest

  Soil Chemistry, Soil Fertility and Environmental

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Noninvasive monitoring of soil water dynamics in mixed cropping systems: A case study in Ratchaburi Province, ThailandGarré S., Garré S., Coteur I., Wongleecharoen C., Kongkaew T., Diels J., Vanderborght J.2013Vadose Zone Journal
  12(2)
  44
  2Soil apparent conductivity measurements for planning and analysis of agricultural experiments: A case study from Western-ThailandRudolph S., Rudolph S., Wongleecharoen C., Wongleecharoen C., Lark R.M., Marchant B.P., Garré S., Garré S., Herbst M., Vereecken H., Weihermüller L.2016Geoderma
  267,pp. 220-229
  16
  3Combining δ13C measurements and ERT imaging: improving our understanding of competition at the crop-soil-hedge interfaceHussain K., Hussain K., Wongleecharoen C., Wongleecharoen C., Hilger T., Vanderborght J., Vanderborght J., Garré S., Onsamrarn W., Sparke M., Diels J., Kongkaew T., Cadisch G.2015Plant and Soil
  393(1-2)
  14
  4Modelling resource competition and its mitigation at the crop-soil-hedge interface using WaNuLCASHussain K., Hussain K., Wongleecharoen C., Hilger T., Ahmad A., Kongkaew T., Cadisch G.2016Agroforestry Systems
  90(6),pp. 1025-1044
  13
  5Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
  167
  3
  6Sustainable land use options for optimum resources use in maize based cropping system on uplands of Western ThailandHussain K., Hussain K., Ilyas A., Wongleecharoen C., Wongleecharoen C., Hilger T., Wajid A., Ahmad A., Cadisch G.2020Agroforestry Systems
  94(6),pp. 2289-2300
  3
  7Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
  0
  8Utilization of drilling sodium bentonite to improve acidity and aluminum–iron toxicity in acid sulfate soil beneath water storage pond baseTawornpruek S., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Wongleecharoen C., Sattapun R., Chittanukul K.2023Results in Engineering
  17
  0