Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2536
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Smart-Farming Thailandacid sulfate soilashBauxiteBentonitBentonitebiocharDrilling mudDSSATeconomic dominanceEmpowering Farmer LeadersExtractable Pbfertility capability classificationfertilizer managementFractionationGISGIS for soil resourcesHaplustalfsHeavy metalsHydraulic characteristicsInfill drillinginverse methodIon exchangeIron compoundsIron toxicityKandic PaleustalfsKandiudoxKandiudoxsKandiustoxKandiustoxsLakesLand useLimingmacronutrientManihot esculentaMehlich-3micronutrientMicronutrientsMine sitesMineralized limestoneMollisolsNatural gas pipelinesneutralizing agentnitrogen ratenitrogen responsenitrogen responsesNon-destructive techniqueNutrientNutrient balanceNutrientsOil palmorganic corganic carbon turnoverorganic fertilizerPaleustultsPhosphorusPlant growth promoting bacteria plant nutrientsPlinthic Paleaquultsproductivity potentialRed OxisolsRemote sensingriceRock fragment contentsalt affected soilsSEM/EDSSite-Specific Nutrient ManagementSlag Utilizationsloping areasoil aciditysoil amendmenttrace elementtropical soilwaste productเเบคทีเรียละลายฟอสเฟตการปลูกอ้อยความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมคุณภาพดินจุลธาตุอาหารโซเดียมเบนทอไนต์ดินปนกรวดดินเปรี้ยวจัดถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารหลักแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปาล์มน้ำมันปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภาพดินโพแทสเซียมโรงงานสุราไรโซแบคทีเรียไรโซสเฟียร์วัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักย์ผลิตภาพสบู่ดำ

  Interest

  การกำเนิดจำแนกดิน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, แร่วิทยาในดิน, GIS for soil resources

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา
  • ก.พ. 2559 - ต.ค. 2560 รองคณบดี คณะเกษตร
  • ต.ค. 2554 - ก.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายการศึกษาและกิจการนิสิต คณะเกษตร
  • ก.ค. 2553 - ต.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตร
  • ต.ค. 2552 - มี.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายการศึกษาและกิจการนิสิต คณะเกษตร
  • มิ.ย. 2550 - ก.ย. 2551 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (129)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, ThailandKhetdan C., Chittamart N., Tawornpruek S., Kongkaew T., Onsamrarn W., Garré S.2017Geoderma Regional
  10,pp. 21-28
  18
  2Properties of red Oxisols on calcareous sedimentary rocks in ThailandTawornpruek S., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2006Geoderma
  136(3-4),pp. 477-493
  14
  3Cassava nitrogen requirements in thailand and crop simulation model predictionsKaweewong J., Tawornpruek S., Yampracha S., Yost R., Kongton S., Kongkeaw T.2013Soil Science
  178(5),pp. 248-255
  9
  4Microstructure and water retention of Oxisols in ThailandTawornpruek S., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2005Australian Journal of Soil Research
  43(8),pp. 973-986
  9
  5Metals and arsenic concentrations of Ultisols adjacent to mine sites on limestone in Western ThailandIntamo P., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Tawornpruek S., Gilkes R.2016Geoderma Regional
  7(3),pp. 300-310
  7
  6Pedogenesis of acid sulfate soils in the lower central plain of thailandJanjirawuttikul N., Janjirawuttikul N., Umitsu M., Tawornpruek S.2011International Journal of Soil Science
  6(2),pp. 77-102
  7
  7Performances of the WEPP and WaNuLCAS models on soil erosion simulation in a tropical hillslope, ThailandOnsamrarn W., Chittamart N., Tawornpruek S.2020PLoS ONE
  15(11 November)
  6
  8Effect of phosphorus solubilizing bacteria on soil available phosphorus and growth and yield of sugarcaneAye P.P., Pinjai P., Tawornpruek S.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(12)
  6
  9Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  151(1)
  4
  10Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
  167
  3
  11In situ near-infrared spectroscopy for soil organic matter prediction in paddy soil, pasak watershed, thailandRomsonthi C., Tawornpruek S., Watana S.2018Plant, Soil and Environment
  64(2),pp. 70-75
  3
  12Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
  0
  13Assessing Critical Level of Lead in Soils for Leafy VegetablesKongtawee K., Ketrot D., Wisawapipat W., Tawornpruek S.2022Water, Air, and Soil Pollution
  233(11)
  0
  14Utilization of drilling sodium bentonite to improve acidity and aluminum–iron toxicity in acid sulfate soil beneath water storage pond baseTawornpruek S., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Wongleecharoen C., Sattapun R., Chittanukul K.2023Results in Engineering
  17
  0
  15Fertilizer Rate and Urease and Nitrification Inhibitors Effects on Soil Inorganic Nitrogen and Sugarcane Yields in Central ThailandWelutung P., Pengthamkeerati P., Tawornpruek S., Kachenchart B.2023Sugar Tech
  0