Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 2 0 0
  2023 แนวทางการใช้กากน้ำตาล วีแนส และปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหวานของอ้อยตอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในรากข้าวและศักยภาพในการให้ธาตุไนโตรเจนแก่ข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ แหล่งชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 สถานะภาพของจุลธาตุอาหารและการแก้ไขการขาดจุลธาตุอาหารในพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในดินเนื้อปูน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาแนวทางการจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสมการคำแนะนำปุ๋ยและน้ำยาสกัดสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมตามการตอบสนองด้านผลผลิตและคุณภาพน้ำอ้อยสำหรับอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2010 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 สถานะภาพของจุลธาตุอาหารและการแก้ไขการขาดจุลธาตุอาหารในพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในดินเนื้อปูน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 1 0 0
  2019 การประเมินสถานภาพของธาตุอาหารเสริมและสมดุลของธาตุอาหารในใบมันสำปะหลังด้วยระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำ (DRIS) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาสภาวะทางเคมีของดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 0 0 0
  2019 การพัฒนาแนวทางการจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำประหลังในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาวิจัยการนำเบนทอไนต์ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0