Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

Expertise Cloud

acid sulfate soilacid sulfate soilsaluminum toxicityashbiocharChemistrymacronutrientMicronutrientsoil palmorganic fertilizerricesoil aciditysoil amendmentsoil biogeochemistrySoil fertilitytrace elementtropical soilVertisolswaste productการกำจัดวัชพืชการจำแนกดินการดูดซับการปรับปรุงบำรุงดินการแปลความหมายข้อมูลดินการสกัดเชิงลำดับการสำรวจดินความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพดินดินดินเนื้อปูนดินเนื้อหยาบดินปนกรวดดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยธาตุสังกะสีปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยปาล์มน้ำมันปุ๋ยและน้ำยาปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เปอร์เซนต์น้ำมันแปลงทดสอบผลิตภาพของดินผลิตภาพดินผิวหน้าของแร่แผนที่เกษตรพริกขี้หนูเม็ดใหญ่พืชพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่ลาดชันโพแทสเซียมโพแทสเซียมฮิวเมทฟอสฟอรัสฟิสิกส์ของดินฟิสิกส์ดินภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยมันสำปะหลังมาตรวัดการแทรกซึมน้ำเม็ดดินระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำรูปทางเคมีรูปทางธรณีเคมีรูปที่เป็นประโยชน์แร่เคโอลิไนต์แร่ดินเหนียวแร่อิลไลต์ไรโซแบคทีเรียไรโซสเฟียร์วัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักย์ผลิตภาพศักย์ผลิตภาพของดินศักย์ผลิตภาพของดิน เวอร์ทิซอลส์ ดินที่ดอนศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินศิลาแลงเศษวัสดุพืชสบู่ดำสภาพนำน้ำสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสภาวะทางเคมีของดินสมการแนะนำปุ๋ยสมดุลธาตุอาหารสมบัติทางกายภาพของดินหินทรายอนุกรมวิธานดิน

Interest

การกำเนิดและจำแนกดิน แร่ในดิน/คุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (110)

แสดงความคิดเห็น

(0)