Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrroline (2AP)acid sulfate soilacid sulfate soilsaluminum toxicityashbiocharCassavaJasmine ricemacronutrientMicronutrientmicronutrientsminor nutrientOil palmorganic fertilizerPaleustultssoil aciditysoil amendmenttrace elementtropical soilwaste productการปรับปรุงดินการสำรวจดินเขตพืชเศรษฐกิจความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมความเป็นพิษของอะลูมินัมคาร์บอนจุลธาตุอาหารดินดินนาดินเนื้อหยาบดินบนพื้นที่ลาดชันดินเปรี้ยวดินเปรี้ยว (Acid Sulfate Soil)ดินเปรี้ยวจัดดินลูกรังดินเสื่อมโทรมตะกอนน้ำพาตะกั่วตำแหน่งสภาพภูมิประเทศถ่านชีวภาพเถ้าที่ราบทุ่งหญ้าเขตร้อนที่ราบภาคกลางธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักไนโตรเจนไนโตรเจน (nitrogen)เบนทอไนต์เบนโทไนต์แบบจำลองคาร์บอนในดินปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์โพแทสเซียมฟิสิกส์ดินมันสำปะหลังเม็ดดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แร่ดินเหนียวโลหะหนักโลหะหนัก (heavy metals)วัสเุปรับปรุงดินวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานฯวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเวอร์ทิซอลส์ (Vertisols)ศักย์ซีตาศักยภาพของดินศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินศักยภาพเปรียบเทียบของดินเศษวัสดุพืชเศษเหลือพืชสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสภาวะทางเคมีของดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสเมกไทต์ (smectite)สาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP)เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพเม็ดดินหินทรายหินฟอสเฟตเหมืองแร่อนุกรมวิธานดินอนุภาคขนาดดินเหนียวอ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอ้อยตออ้อยยอดอินทรียวัตถุอิลไลต์แอ่งโคราชไอโซเทอมของการดูดซับ

  Interest

  เคมีดิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 25 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 31 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation