Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • Postdoctoral Research (Soil Chemistry), ETH Zurich , สมาพันธรัฐสวิส, 2557

  Expertise Cloud

  acid sulfate soilAcidityagricultural wastealuminum toxicityashBioavailabilitybiocharDeficiencyHeavy metalsmacronutrientNutrientOil palmOrganic acidorganic fertilizerPlant stressPotassiumRhizosphereRiceSequential extractionSiliconsoil aciditysoil aggregate stabilitySoil amendmentsoil biogeochemistrysoil physical qualitysoil structureSolubilitySpeciationTrace elementTrace elementsTrace metalstropical soilWaste managementwaste productXANESXASX-ray absorption near edge structureZea maysZincZinc activitiesZinc releaseการกำจัดวัชพืชการเกษตรอย่างยั่งยืนการขาดน้ำการดูดซับการปกคลุมพื้นผิวการปรับปรุงบำรุงดินการปลดปล่อยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการศึกษาธาตุอาหารเสริมการสกัดเชิงล่าดับการสกัดเชิงลำดับการสำรวจดินการสำรวจและรวบรวมการใส่วัสดุปรับปรุงดินต่อเนื่องความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมความเป็นพิษของอะลูมินัมดินเนื้อหยาบดินปลูกมันสำปะหลังดินเปรี้ยว (Acid Sulfate Soil)ดินเปรี้ยวจัดดินลูกรังดินเสื่อมโทรมตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าเถ้าชานอ้อยไถระเบิดดานธรณีเคมีธาตุองค์ประกอบหลักในดินธาตุอาหารในดินธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้ำในช่องว่าง (Pore-water)เบนทอไนต์ประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์พืชไร่เศรษฐกิจโพแทสเซียมฟิสิกส์ดินมันสำปะหลังเม็ดดินระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำรากมันสำปะหลังรูปทางธ์รณีเคมืเรโชปุ๋ย 1:1:1เรโชปุ๋ย 2:1:2เรโชปุ๋ย 3:1:3ลักษณะความชื้นดินโลหะหนักวัสดุนาโนฐานชีวภาพวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้

  Interest

  ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ก.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phosphate sorption and desorption by Thai upland soilsWisawapipat W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2009Geoderma
  153(3-4),pp. 408-415
  45
  2Solid Phase Speciation and Solubility of Vanadium in Highly Weathered SoilsWisawapipat W., Wisawapipat W., Kretzschmar R.2017Environmental Science and Technology
  51(15),pp. 8254-8262
  44
  3Distribution of trace metals in roadside agricultural soils, ThailandKrailertrattanachai N., Ketrot D., Wisawapipat W.2019International Journal of Environmental Research and Public Health
  16(5)
  32
  4Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grainLeksungnoen P., Wisawapipat W., Ketrot D., Aramrak S., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J.2019Science of the Total Environment
  684,pp. 360-370
  27
  5Solid-phase speciation and solubility of phosphorus in an acid sulfate paddy soil during soil reduction and reoxidation as affected by oil palm ash and biocharWisawapipat W., Charoensri K., Runglerttrakoolchai J.2017Journal of Agricultural and Food Chemistry
  65(4),pp. 704-710
  22
  6Zinc solubility in tropical paddy soils: A multi-chemical extraction technique studyWisawapipat W., Janlaksana Y., Christl I.2017Geoderma
  301,pp. 1-10
  19
  7Speciation and pH- and particle size-dependent solubility of phosphorus in tropical sandy soilsSaentho A., Saentho A., Wisawapipat W., Lawongsa P., Aramrak S., Prakongkep N., Klysubun W., Christl I.2022Geoderma
  408
  15
  8Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubilityWisawapipat W., Chooaiem N., Aramrak S., Chittamart N., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J., Christl I.2021Science of the Total Environment
  779
  14
  9Potassium influence on soil aggregate stabilityPhocharoen Y., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2018Communications in Soil Science and Plant Analysis
  49(17),pp. 2162-2174
  13
  10Surface charge characteristics of variable charge soils in ThailandWisawapipat W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2010Australian Journal of Soil Research
  48(4),pp. 337-354
  12
  11Culture-independent study of bacterial communities in tropical river sedimentThoetkiattikul H., Mhuantong W., Pinyakong O., Wisawapipat W., Yamazoe A., Fujita N., Eurwilaichitr L., Champreda V.2017Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  81(1),pp. 200-209
  7
  12Biogeochemical cycling of zinc in soil-cassava cropping system in ThailandLeksungnoen P., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2022Geoderma
  406
  7
  13Combining spectroscopic and flux measurement techniques to determine solid-phase speciation and solubility of phosphorus in agricultural soilsTuntrachanida J., Wisawapipat W., Aramrak S., Chittamart N., Klysubun W., Amonpattaratkit P., Duboc O., Wenzel W.W.2022Geoderma
  410
  5
  14Aluminum- And iron-engineered biochar from sugarcane filter cake as phosphorus adsorbents and fertilizersSornhiran N., Tuntrachanida J., Malachey P., Thongtuk P., Wisawapipat W., Aramrak S., Prakongkep N.2021ScienceAsia
  47(2),pp. 220-227
  5
  15Effects of soil moisture conservation practice, irrigation and fertilization on Jatropha curcasPhiwngam A., Anusontpornperm S., Thanachit S., Wisawapipat W.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 454-459
  4
  16Silicate minerals control the potential uses of phosphorus-laden mineral-engineered biochar as phosphorus fertilizersSornhiran N., Aramrak S., Prakongkep N., Wisawapipat W.2022Biochar
  4(1)
  4
  17Kinetics of Ligand-Controlled Release of Zinc in Acid Sulfate Paddy SoilsWISAWAPIPAT W., PONGPOM A.2019Pedosphere
  29(2),pp. 216-223
  3
  18Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
  167
  3
  19Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant systemAramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Rattanapichai W., Phun-Iam M., Aramrak A.2021Soil Science and Plant Nutrition
  2
  20Phosphate mineral solubility controls on cassava root exudates, rhizosphere nutrient availability, and plant nutrient accumulationNansahwang A., Nansahwang A., Leksungnoen P., Armatmontree C., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Rhizosphere
  23
  2
  21Triggering root proton efflux as an aluminum-detoxifying mechanism in cassavaPunpom T., Leksungnoen P., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Annals of Agricultural Sciences
  67(2),pp. 173-180
  1
  22Phosphorus Fractions and Arbuscular Mycorrhizal Fungi Communities in a Tropical Coarse-Textured Soil under Natural Forest and Para Rubber EcosystemsSaentho A., Wisawapipat W., Namanusart W., Sukitprapanon T.S., Lawongsa P.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(2),pp. 209-220
  1
  23Biogeochemical Cycling of Carbon and Nitrogen in Rainfed Rice Production Under Conventional and Organic Rice FarmingKaiphoem J., Kaiphoem J., Sornhiran N., Leksungnoen P., Saentho A., Nansahwang A., Khunthong S., Aramrak S., Prakongkep N., Wisawapipat W.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(5),pp. 438-454
  1
  24Iron toxicity downregulates root-proton efflux and decreases zinc accumulation in cassavaArmatmontree C., Leksungnoen P., Nansahwang A., Nansahwang A., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2023Annals of Agricultural Sciences
  68(1),pp. 97-104
  0
  25Fate of silicon in tropical agricultural soil clays using XANES spectroscopySaentho A., Sjöstedt C., Prakongkep N., Klysubun W., Gustafsson J.P., Wisawapipat W.2023Applied Clay Science
  245
  0
  26Assessing Critical Level of Lead in Soils for Leafy VegetablesKongtawee K., Ketrot D., Wisawapipat W., Tawornpruek S.2022Water, Air, and Soil Pollution
  233(11)
  0
  27Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
  0
  28Lead immobilisation in mining contaminated soil using biochar and ash from sugarcaneKetrot D., Wisawapipat W.2021Plant, Soil and Environment
  67(8),pp. 474-481
  0
  29Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and CultivationPanawong T., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Tantachasatid P., Kullawong A.2021Communications in Soil Science and Plant Analysis
  0