Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  adsorptionaluminum toxicitydiuronOil palmSequential extractionsoil acidityvermicompostingwaste productwasted sweet potato stemYieldZea maysZinczinc speciationกากแป้งมันสำปะหลังการจัดการดินการจัดการธาตุอาหารหลักการดูดซับการปกคลุมพื้นผิวการประเมินโรคอ้อยการปรับปรุงดินการปลดปล่อยการปลดปล่อยโพแทสเซียมการสกัดเชิงลำดับเกณฑ์ทางดินข้าวข้าวโพดเขตพืชเศรษฐกิจความชื้นความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ความเป็นพิษของอะลูมินัมความหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินเคมีดินเครื่องจักรการผลิตอ้อยแคลเซียมโครเมืยมจุลธาตุอาหารชีวธรณีเคมีชุดดินสตึกโซเดียมเบนทอไนต์ดินดินเขตร้อนดินดอนดินที่ใช้ปลูกข้าวดินที่มีการผุพังสูงดินนาดินเนื้อปูนดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมโดโลไมต์โดโลไมต์วตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าเถ้าลอยลิกไนต์ธาตุสังกะสีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักน้ำทิ้งจากเอทานอลน้ำเสียบ่อน้ำเพื่อการเกษตรเบนทอไนต์ปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยทางเลือกปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์อ้อยฟอสฟอรัสมลพิษทางดินมลพิษทางดินและการจัดการ มันสำปะหลังเม็ดดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ริมถนนโลหะหนักวัสเุปรับปรุงดินวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานฯวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งวิทยาแร่ในดินศักยภาพของดินเศษวัสดุพืชสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสเม็คไทต์สุพรรณบุรีหินปูนบดเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอ้อยตออ้อยยอดอัตราส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสอินทรียวัตถุอิลไลต์

  Interest

  มลพิษทางดินและการจัดการ , เคมีดิน, วิทยาแร่ในดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (60)

   แสดงความคิดเห็น

   (0)