Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
 • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

Expertise Cloud

ashavailabilitybiocharcalcareous soilsChemistryorganic fertilizerPotassium releasesequential extractionSiliconsoil aciditysoil amendmentwaste productการดูดซับความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมความเป็นพิษของอะลูมินัมความหวานความเหมาะสมที่ดินคาร์บอนคาร์บอนอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์ที่ละลายได้คุณภาพของดินคุณภาพดินแคตไอออนจลนศาสตร์การปลดปล่อยจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสระแก้วดัชนีคุณภาพดัชนีผลิตภาพดินดินดินเขตร้อนดินที่ปลูกอ้อยดินที่ลุ่มดินนาดินนาที่มีความเหมาะสมต่ำ ธาตุอาหารหลัก จุลธาตุอาหาร ธาตุอาหารในใบอ้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมตะกอนน้ำพาตะกั่วตำแหน่งสภาพภูมิประเทศตำแหน่งสภาพภูมิประเทศของดินถ่านชีวภาพเถ้าเทคโนโลยีการจัดการดินเทคโนโลยีการปลูกเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการธาตุสังกะสีธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักเนื้อดินไนโตรเจนประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยผิวหน้าของแร่แผนที่เกษตรพัฒนาการทางดินโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้โพแทสเซียมในดิน โพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ภาคตะวันออกแร่ดินเหนียวแร่ดินเหนียวประเภท 2:1แร่สเมกไทต์แร่อิลไลต์ลักษณะของดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินเศษวัสดุพืชสภาพความชื้นสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ดินเนื้อปูนสารเชิงซ้อนแร่และสารอินทรีย์เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพของอินทรียวัตถุเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน ธาตุอาหารหลัก จุลธาตุอาหาร สมบัติเชิงแลกเปลี่ยนของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงดินอัตราส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสอินทรียวัตถุอินทรีวัตถุที่ละลายได้อิลไลต์แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนได้แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ไอโซเทอมของการดูดซับ

Interest

โพแทสเซียมในดิน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)