Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 2 0 0 0
  2022 การเปลี่ยนแปลงพลวัตของโพแทสเซียมที่ได้รับผลจากการไถกลบลึกวัสดุอินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การขยายเขตรากพืชในดินดอนเนื้อหยาบเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการไถกลบลึกวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืชด้วยการไถลึก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ผลระยะยาวของการไถกลบลึกวัสดุวัสดุอินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมคาร์บอน การสร้างเม็ดดินเสถียรนํ้า และการกักเก็บธาตุอาหารพืชในเม็ดดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การชักนำให้จุลธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยบูรณาการการไถพรวนและการใส่วัสดุปรับปรุงดินธรรมชาติร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 สถานะฟอสฟอรัสในดินภายใต้สภาพการพลิกกลับของดินบน และดินล่างร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินต่อเนื่องระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ผลสะสมของวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในระดับลึก และการแสดงออกของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของฟางข้าวต่อการปลดปล่อยโพแทสเซียมจากแร่อิลไลต์ในดินนา บริเวณภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์ในดินที่ลุ่มซึ่งมีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มที่มีพัฒนาการแตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 14 1 0 0
  2020 พลวัตน์การเปลี่ยนแปลงความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินเสื่อมโทรมที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 อัตราส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสในดินที่เอื้อให้การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบในแนวใหม่กับข้าวโพดเกิดผลในการเพิ่มผลผลิตและความหวานของข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตพืชไร่ที่ดอนในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่และดิน เพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการดิน-ปุ๋ยในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 ผลของฟางข้าวต่อการปลดปล่อยโพแทสเซียมจากแร่อิลไลต์ในดินนา บริเวณภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์ในดินที่ลุ่มซึ่งมีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การศึกษาการดูดซับอินทรียวัตถุที่ละลายได้บนผิวของแร่ดินเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มที่มีพัฒนาการแตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 เคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสีในดินด่างที่ใช้ทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 ธรณีเคมีของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิดในดินเนื้อปูนภายใต้ภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2014 โครงการการจัดชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์และศักย์ผลิตภาพของดินในบริเวณสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 4 2 0 0
  2019 การพัฒนาแนวทางการจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยพิจารณาจากสมบัติของดิน และสภาพภูมิอากาศในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 แผนงานวิจัยศักยภาพของที่ดิน และการตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการ ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนีผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2016 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ และความเหมาะสมของดินนาที่มีผลิตภาพต่ำ เพื่อการปลูกและการจัดการธาตุอาหารอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0