Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2548
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  particle size fractionsPotassium buffering capacityPotassium managementPotassium releasepotential landsPotential of Landsproduction responsesprofile distributionQ/I relationshipRice straw incorporationShort-term incubationsmectitic soilssoil management technologySoil organic matterSoil survey and classificationsoils of Thailandstratification ratiosugarcane growing soilssugarcane-growing soilsSustainable management systems of soil carbon resources, plant nutrients and trace elementsThai soilstropical monsoontropical savannaTropical soiltropical soilsyield stabilityการกำหนดแนวทางการจัดการดินการจัดการดิน-ปุ๋ยการจัดการที่ดินการจัดการธาตุโพแทสเซียมในดินการจัดการธาตุอาหารรองการแจกกระจายของเม็ดดินการดูดซับการตอบสนองด้านการผลิตการไถลึกการบ่มความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมดินนาดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมตะกอนน้ำพาตะกั่วตำแหน่งสภาพภูมิประเทศตำแหน่งสภาพภูมิประเทศของดินถั่วลิสงถ่านชีวภาพเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีการจัดการดินเทคโนโลยีการปลูกเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการธาตุอาหารพืชธาตุอาหารเสริมเนื้อดินไนโตรเจนประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยปาล์มน้ำมันผิวหน้าของแร่แผนที่เกษตรพัฒนาการทางดินโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้โพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยมหาสารคามเม็ดดินเม็ดดินเสถียรร้อยเอ็ดแร่เคโอลิไนต์แร่ดินเหนียวแร่ดินเหนียวประเภท 2:1แร่สเมกไทต์แร่อิลไลต์ลักษณะของดินลักษณะที่ดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินเศษวัสดุพืชสภาพความชื้นสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสารเชิงซ้อนแร่และสารอินทรีย์เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพของอินทรียวัตถุเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอินทรียวัตถุอินทรีวัตถุที่ละลายได้อิลไลต์แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนได้แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ไอโซเทอมของการดูดซับ

  Interest

  Soil survey and classification, Land use planning, Sustainable management systems of soil carbon resources, plant nutrients and trace elements

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of soil texture and mineralogy on organic matter content and composition in physically separated fractions soils of ThailandJindaluang W., Jindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Singh B.P., Singh B.2013Geoderma
  195-196,pp. 207-219
  47
  2Diversity and fertility of soils in Doi Inthanon area, Chiang Mai provinceJindaluang W., Anusontpornperm S., Kheoruenromne I.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 1-8
  3
  3A Study on the Quantity/Intensity Relationships of Potassium of Sugarcane Growing Soils, Eastern ThailandSuttanukool P., Darunsontaya T., Jindaluang W.2019Communications in Soil Science and Plant Analysis
  50(2),pp. 153-163
  2
  4Nature of organic matter associated with particle-sized fractions of Thai soilsJindaluang W., Jindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Singh B.P., Singh B.2014Thai Journal of Agricultural Science
  47(3),pp. 167-184
  1
  5Distribution of Organic Carbon Fractions in Soil Aggregates and Their Contribution to Soil Aggregate Formation of Paddy SoilsKunmala P., Jindaluang W., Darunsontaya T.2022Communications in Soil Science and Plant Analysis
  0
  6Pedogenesis affecting carbon and nitrogen in thai major vertisolsJindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Chittamart N.2012Thai Journal of Agricultural Science
  45(3),pp. 135-150
  0
  7Effect of rice straw on potassium availability in illite containing soils of central plain, thailandDarunsontaya T., Jindaluang W.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(6)
  0