Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2548
 • วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
 • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

Expertise Cloud

particle size fractionsPotassium buffering capacityPotassium managementPotassium releasepotential landsPotential of Landsproduction responsesprofile distributionQ/I relationshipRice straw incorporationShort-term incubationsmectitic soilssoil management technologySoil organic matterSoil survey and classificationsoils of Thailandstratification ratiosugarcane growing soilssugarcane-growing soilsSustainable management systems of soil carbon resources, plant nutrients and trace elementsThai soilstropical monsoontropical savannaTropical soiltropical soilsyield stabilityการกำหนดแนวทางการจัดการดินการจัดการดิน-ปุ๋ยการจัดการที่ดินการจัดการธาตุโพแทสเซียมในดินการจัดการธาตุอาหารรองการแจกกระจายของเม็ดดินการดูดซับการตอบสนองด้านการผลิตการบ่มการประเมินปริมาณการประเมินศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์การปลดปล่อยโพแทสเซียมความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมดินนาดินเปรี้ยวดินเสื่อมโทรมตะกอนน้ำพาตะกั่วตำแหน่งสภาพภูมิประเทศตำแหน่งสภาพภูมิประเทศของดินถั่วลิสงถ่านชีวภาพเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีการจัดการดินเทคโนโลยีการปลูกเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการธาตุอาหารเสริมเนื้อดินไนโตรเจนประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยปาล์มน้ำมันผิวหน้าของแร่แผนที่เกษตรพัฒนาการทางดินโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้โพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยมหาสารคามเม็ดดินเม็ดดินเสถียรร้อยเอ็ดแร่เคโอลิไนต์แร่ดินเหนียวแร่ดินเหนียวประเภท 2:1แร่สเมกไทต์แร่อิลไลต์ลักษณะของดินลักษณะที่ดินโลหะหนักศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินเศษวัสดุพืชสภาพความชื้นสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสารเชิงซ้อนแร่และสารอินทรีย์เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพของอินทรียวัตถุเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอินทรียวัตถุอินทรีวัตถุที่ละลายได้อิลไลต์แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนได้แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ไอโซเทอมของการดูดซับ

Interest

Soil survey and classification, Land use planning, Sustainable management systems of soil carbon resources, plant nutrients and trace elements

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก