Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2548
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  acid sulfate soilsadsorption isothermsAgrimapalluvial plainApproximation algorithmArachis hypogaeaBentoniteCarbonCassavaCassava tails and stalkcontents and distributionDeep ploughingDegraded soilDRIFT spectroscopyFertility statusForms of potassiumfunctional compositionsGraph algorithmIlliteIllite containing paddy soilintrinsic properties of soilsKaoliniteLabile organic carbon fractionland suitabilityLand use planningmacroaggregatesmicrobial-derived polysaccharidesmoist tropical climateMovement problemsmulti-environment yield trialnitrogennon-exchangeable KNonexchangeble Potassiumoil palmorganic-matter accumulationorgano-mineral interactionsparticle size fractionsPhosphorusPotassium buffering capacityPotassium managementPotassium releasepotential landsPotential of Landsproduction responsesprofile distributionQ/I relationshipRice straw incorporationSandy soilShort-term incubationsmectitic soilssoil aggregate hierarchysoil management technologySoil organic matterSoil survey and classificationsoils of Thailandstratification ratiosugarcane growing soilssugarcane-growing soilsSustainable management systems of soil carbon resources, plant nutrients and trace elementsThai paddy soilsThai soilstropical monsoontropical savannaTropical soiltropical soilsyield stabilityการกำหนดแนวทางการจัดการดินการจัดการดิน-ปุ๋ยการจัดการที่ดินการจัดการธาตุโพแทสเซียมในดินการจัดการธาตุอาหารรองการแจกกระจายของเม็ดดินการดูดซับความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมดินนาดินเสื่อมโทรมโพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนไม่ได้แร่ดินเหนียวแร่อิลไลต์ลักษณะของดินลักษณะที่ดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินเศษวัสดุพืชสภาพความชื้นสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสารเชิงซ้อนแร่และสารอินทรีย์เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพของอินทรียวัตถุเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอินทรียวัตถุแอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้

  Interest

  Soil survey and classification, Land use planning, Sustainable management systems of soil carbon resources, plant nutrients and trace elements

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of soil texture and mineralogy on organic matter content and composition in physically separated fractions soils of ThailandJindaluang W., Jindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Singh B.P., Singh B.2013Geoderma
  195-196,pp. 207-219
  55
  2A Study on the Quantity/Intensity Relationships of Potassium of Sugarcane Growing Soils, Eastern ThailandSuttanukool P., Darunsontaya T., Jindaluang W.2019Communications in Soil Science and Plant Analysis
  50(2),pp. 153-163
  4
  3Diversity and fertility of soils in Doi Inthanon area, Chiang Mai provinceJindaluang W., Anusontpornperm S., Kheoruenromne I.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 1-8
  3
  4Effect of rice straw on potassium availability in illite containing soils of central plain, thailandDarunsontaya T., Jindaluang W.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(6)
  1
  5Nature of organic matter associated with particle-sized fractions of Thai soilsJindaluang W., Jindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Singh B.P., Singh B.2014Thai Journal of Agricultural Science
  47(3),pp. 167-184
  1
  6Distribution of Organic Carbon Fractions in Soil Aggregates and Their Contribution to Soil Aggregate Formation of Paddy SoilsKunmala P., Jindaluang W., Darunsontaya T.2022Communications in Soil Science and Plant Analysis
  0
  7Cassava Response to Phosphorus Fertilizer in Warin Soil Series Amended with Cassava Tails and Stalk-Bentonite MixtureLeitch A., Anusontpornperm S., Thanachit S., Jindaluang W., Phun-Iam M.2023Trends in Sciences
  20(5)
  0
  8Pedogenesis affecting carbon and nitrogen in thai major vertisolsJindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Chittamart N.2012Thai Journal of Agricultural Science
  45(3),pp. 135-150
  0