ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Adoptionagricultural extensionagriculturistCo-managementcommunity enterprisecommunity enterprisesconsumerdebt solutionDecision-makingevaluationExtension methodextension methodsextension workerfamily developmentfarmerfarmersfarmers’ debtfisheriesfisheries extensionin-depth interviewindividual developmentinnovative extensionintellectualknowledge needslifelong learninglocal intellectlocal wisdomMetemapomeloproject planningQuararesettlementriceberryself-relianceSmall-scale fisherSmall-scale fishermensoilless culturesufficiency economySufficiency Economy PhilosophySustainable agricultureSWOT AnalysisTarget category approachการเกษตรการจัดการความรู้การตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมการปลูกข้าวการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาครอบครัวการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ร่วมกันการส่งเสริมการเกษตรการสื่อสารเกษตรกรความคิดเห็นความพึงพอใจความรู้คุณภาพชีวิตเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดชุมพรจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสมุทรสาครฐานเรียนรู้ชุมชนต้นทุนท่องเที่ยวเชิงเกษตรทักษะอาชีพทัศนคติทุเรียนเทคโนโลยีนนทบุรีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยผลตอบแทนพฤติกรรมภูมิปัญญามันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสื่อเครือข่ายสังคมสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะหนี้สินหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15หลักสูตรองค์กรอัจฉริยะอาเซียน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrnai@ku.ac.th

Tel.: 034-351891

ดร. ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: chalathon.c@ku.ac.th

Tel.: 025791025


Persons (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย เสถียร แสงแถวทิม

satian.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8456

Avata

นาย ปรีดา สามงามยา, อาจารย์

fagrpdsy@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-1025, 0-2942-


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 118 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 329 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 217 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 112 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 60 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 44 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)