ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adoptionagricultural extensionagriculturistCo-managementcommunity enterprisecommunity enterprisesdebt solutionevaluationExtension methodextension methodsextension workerfamily developmentfarmerfarmersfarmers’ debtfisheriesfisheries extensionin-depth interviewindividual developmentinnovative extensionintellectualknowledge needslifelong learninglocal intellectlocal wisdomMetemapomeloproject planningQuararesettlementself-relianceSmall-scale fisherSmall-scale fishermensoilless cultureSufficiency EconomySufficiency Economy Philosophysustainable agricultureSWOT Analysistarget category approachการเกษตรการจัดการความรู้การตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมการปลูกข้าวการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาครอบครัวการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ร่วมกันการส่งเสริมการเกษตรการสื่อสารเกษตรกรความคิดเห็นความพึงพอใจความรู้คุณภาพชีวิตเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดชุมพรจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสมุทรสาครจีนฉะเชิงเทราฐานเรียนรู้ชุมชนต้นทุนท่องเที่ยวเชิงเกษตรทักษะอาชีพทัศนคติทุเรียนเทคโนโลยีนนทบุรีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยผลตอบแทนพฤติกรรมภูมิปัญญามันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสื่อเครือข่ายสังคมสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะหนี้สินหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15หลักสูตรองค์กรอัจฉริยะอาเซียน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

E-Mail: fagrpds@ku.ac.th

Tel.: 029428456

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fagrnai@ku.ac.th

Tel.: 034-351891

ดร. ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: chalathon.c@ku.ac.th

Tel.: 025791025


Persons (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย เสถียร แสงแถวทิม

satian.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8456


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 350 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 236 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 114 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 60 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 44 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)