Person Image

  Education

  • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2545
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2535
  • ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2529
  • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ไทย, 2538
  • กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Brown Planthopperfarmeropinionorchidorganic productsPangolaPhetchaburi ProvincePhetchsairung Rose AppleProblemsRayongProvinceRice Seed Production and DistributionSai noi Floting MarketsatisfactionSugarcaneTapping Panel Damage ConditionTapping Technology Applicationthe Faculty of Agricultureการปลูกข้าวการปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรความพึงพอใจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวความรู้ความรู้ ดูแล รักษา ผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด เกษตรกร โรคมะเร็งความรู้ ดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด เคมีบำบัด โรคมะเร็งเต้านมความสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี จัดการขยะจิตสำนึก กำจัดขยะ บำบัดน้ำเสียเชื้อราไตรโคเดอร์มาตลาดจตุจักรตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนังแตนเบียนหนอนบราคอนถ่ายทอดความรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนเทคโนโลยีการกรีดยางเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรเทคโนโลยีการศึกษานครปฐมนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ การจัดการขยะนักเรียนนิสิตแนวโน้มการปลูกส้มโอบิวเวอเรียปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ปลาสวยงามปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินปูนมาร์ลผู้นำชุมชนฝึกอบรมพฤติกรรมการซื้อสินค้าพืชเสริมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มผลผลิตมะพร้าวมะเร็งปากมดลูกมันเทศมาตรฐานข้าวอินทรีย์ยอมรับ การใช้ประโยชน์ จังหวัดสระบุรียางพารารถจักรยานรถจักรยานไฟฟ้าระบบการผลิตข้าวหอมมะลิระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีรายการละครวิทยุ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายได้โรคที่เกิดจากเชื้อราวิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์สาธิตการเกษตรส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตรสภาพการปลูกทุเรียนสภาพทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมชุมชนสภาพแวดล้อมทางการเรียนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสวนยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัดสารเคมีสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสินค้าเกษตรสุราษฎร์ธานีหนอนหัวดำมะพร้าวอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางปะหันอำเภอปากท่ออำเภอพระแสงอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอห้วยทับทันอุปกรณ์ไฟฟ้า

  Interest

  เทคโนโลยีการศึกษา, ส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)