Person Image

Administration

Education

 • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2545
 • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2535
 • ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2529
 • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ไทย, 2538
 • กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2562

Expertise Cloud

Brown PlanthopperfarmerOpinionorchidorganic productsPangolaPhetchaburi ProvincePhetchsairung Rose AppleProblemsRayongProvinceRice Seed Production and DistributionSai noi Floting MarketsatisfactionSugarcaneTapping Panel Damage Conditionการปลูกข้าวการปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรความพึงพอใจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวความรู้ความรู้ ดูแล รักษา ผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด เกษตรกร โรคมะเร็งความรู้ ดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด เคมีบำบัด โรคมะเร็งเต้านมความสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี จัดการขยะจิตสำนึก กำจัดขยะ บำบัดน้ำเสียเชื้อราไตรโคเดอร์มาฐานเรียนรู้ชุมชนตลาดจตุจักรตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนังแตนเบียนหนอนบราคอนถ่ายทอดความรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนเทคโนโลยีการกรีดยางเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรเทคโนโลยีการศึกษานครปฐมนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ การจัดการขยะนักเรียนนิสิตแนวโน้มการปลูกส้มโอบิวเวอเรียปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ปลาสวยงามปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินปูนมาร์ลผู้นำชุมชนฝึกอบรมพฤติกรรมการซื้อสินค้าพืชเสริมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มผลผลิตมะพร้าวมะเร็งปากมดลูกมันเทศมาตรฐานข้าวอินทรีย์ยอมรับ การใช้ประโยชน์ จังหวัดสระบุรียางพารารถจักรยานรถจักรยานไฟฟ้าระบบการผลิตข้าวหอมมะลิระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีรายการละครวิทยุ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายได้โรคที่เกิดจากเชื้อราวิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์สาธิตการเกษตรส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตรสภาพการปลูกทุเรียนสภาพทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมชุมชนสภาพแวดล้อมทางการเรียนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสวนยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัดสารเคมีสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสินค้าเกษตรสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะสุราษฎร์ธานีหนอนหัวดำมะพร้าวอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางปะหันอำเภอปากท่ออำเภอพระแสงอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอห้วยทับทันอุปกรณ์ไฟฟ้า

Interest

เทคโนโลยีการศึกษา, ส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Knowledge, attitudes and practices regarding cervical cancer screening among village health volunteersSrisuwan S., Puapornpong P., Srisuwan S., Bhamarapravatana K., Suwannarurk K.2015Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16(7),pp. 2895-2898
6