Person Image

Administration

Education

 • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2545
 • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2535
 • ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2529
 • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ไทย, 2538
 • กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2562

Expertise Cloud

: สภาพการเลี้ยงสุกรAdoptionagricultural extensionAgri-tourismattitudes and practicesBeauveria bassianabeauveria bassiasnabeef cattlebehaviorBrown Planthoppercasavacervical screeningCommunity Rice CenterCommunity Rice Centerconsumerconversioneconomic aspectsenvironmental conditionsfarmerfarmer'opinionfarmers’ opinionFruitFarmersjasmine rice production systemKasetsart University.Key words: Learning EnvironmentknowledgeMonosodium Glutamate By-productMuaklek Dairy CooperativeMueang Phetchaburi DistrictNakhon Pathom ProvinceNakhon Si ThammaratNong Sua Districtopinionorchidorganic productsPangolaPhetchaburi ProvincePhetchsairung Rose AppleProblemsRayongProvinceRice Seed Production and DistributionSai noi Floting Marketsatisfactionsmart farmerSugarcaneTapping Panel Damage ConditionTapping Technology Applicationthe Faculty of AgricultureTourist ’ s opinionUthaithani Province ความคิดเห็นUthaithani Province ความคิดเห็นของเกษตรกรvillage healthการจัดการขยะการใช้แตนเบียนการดำเนินธุรกิจการตรวจคัดกรองการถ่ายทอดความรู้การไถกลบตอซัง-ฟางข้าวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมการทำสวนยางพาราการปฏิบัติการประกอบอาชีพการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกข้าวการปลูกปาล์มน้ำมันการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวการผลิตข้าวการผสมเกสรการผสมเกสรปาล์มการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมกำจัดเกษตรกรเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรการปราดเปรี่องข้าวคณะเกษตรความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนความพึงพอใจความสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุทัยธานีจัดการขยะฐานเรียนรู้ชุมชนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมะพร้าวระบบการผลิตข้าวหอมมะลิสภาพทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมชุมชนสภาพแวดล้อมทางการเรียนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสวนยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัดสารเคมีสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสินค้าเกษตรสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ

Interest

เทคโนโลยีการศึกษา, ส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องตลาดน้ำบางขาม ชั้น 1 อาคารวัดคุ้งท่าเลา
  • ห้องศุนย์การเรียนรู้ ชั้น ล่าง อาคารฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ.ศรีประจันต์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Knowledge, attitudes and practices regarding cervical cancer screening among village health volunteersSrisuwan S., Puapornpong P., Srisuwan S., Bhamarapravatana K., Suwannarurk K.2015Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16(7),pp. 2895-2898
8