Search Result of "farmer"

About 601 results
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า Farmer Shop (2020)

นักวิจัย:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor, ImgMs.SAISUDA SRIURAI,

ประเภท:

Img

การประชุมวิชาการ

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อความยั่งยืน (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Farmer Shop as a business model for sustainability

ผู้แต่ง:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678910...