Person Image

  Education

  • ค.ม.( โสตทัศนศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  Community Solid Waste ManagementenvironmentEnvironmental Educationenvironmental education programgabageknowledge transferringlaem phak biaLocal Administration Organizations OfficersMunicipal Solid Waste Managementtarget groupThe Natural Resources and Environmental Protection Volunteers (NEV)training programwastewaterกาญจนบุรีการจัดการขยะการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวการปฏิบัติตามมาตรการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการยอมรับการเรียนรู้การอนุรักษ์ขยะไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกความคิดเห็น ต้นแบบสัญลักษณ์นำ โชค สัญลักษณ์นำ โชค ระบบบำ บัดนํ้าเสียค่าที่เหมาะสม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรม การจัดการขยะคุณภาพน้ำโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจัดการขยะชุมชนชุมชนริมน้ำทัศนียภาพ ธรรมชาตินครปฐมนักเรียนน้ำเสียนิเวศเบียร์ป่าชายเลนผลกระทบสิ่งแวดล้อมมผู้นำชุมชนผู้ผลิตไฟฟ้าฝึกอบรมเพชรบุรีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระบบบำบัดน้ำเสียระบบำบัดบำน้ำเสียรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณภาพนํ้า แม่นํ้าเพชรบุรี ชุมชนริมนํ้า ผลกระทบลพบุรีวัคซีนวิทยาศาสตร์ศักยภาพสถานภาพสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์นำโชคสิงแวดล้อมและสุขภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาแหลมผักเบี้ยองค์กรปกครองท้องถิ่นอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุข

  Interest

  ทัศนียภาพ , สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)