ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

air pollutantAir Pollutionalgae bloomatrazinebiodieselBTScommunitycommunity wastewaterCorrelationemission factorsenvironmentForecastingGrass FiltrationmaizeManagementMicrometeorologyMotorcyclesOxidation PondOzonepathogenic bacteriaphytoplanktonPla SomPM10PM2.5Reducing SugarRenewable EnergyreservoirRice MillRisk AssessmentSemantic ComputingSmall Wetlandsmall wetlandsSocial Impect AsseamentsoilSoil sedimentsolar radiationsolar spectrumStatisticstream waterSulfide precipitationsurface waterTemperature InversionWasteWaste Utilizationwastewaterwastewater treatmentwater hyacinthwater qualitywatershedWetlandกกกลมก๊าซเรือนกระจกการจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ของเสียการใช้ประโยชน์จากตะกอนการติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตการพัฒนาการเรียนรู้การลดความเป็นกรดการอนุรักษ์ขยะขยะอินทรีย์คลองชลประทานคุณภาพน้ำไคโตซานดูดซับตลาดสดตะกอนดินเถ้าลอยทุ่งรังสิตธูปฤาษีน้ำเสียน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ไบโอดีเซลป่าชายเลนปุ๋ยหมักฝุ่นละอองฝุ่นละอองขนาดเล็กพลังงานพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพุสวรรค์เพชรบุรีแพลงก์ตอนพืชฟอร์มัลดีไฮด์มลพิษทางอากาศแม่น้ำเพชรบุรีไม้ยางพาราระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมลุ่มน้ำโลหะหนักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาสีย้อมผ้าแหลมผักเบี้ยอะทราซีนอุตุนิยมวิทยา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม)

Avata

ดร. เกษม จันทร์แก้ว

kasem.chu@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-2116

Avata

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

narouchit.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-3878ต่อ305

Avata

นาย นาวี จันทร์วงษ์

nawee.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 025793878


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 608.51 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 52 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 52.06 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 318 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 277 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 150 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 599 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 302 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 297 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 74 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)