Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(ประชญาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  aquatic planBowen RatioBrixBTScapacity buildingCentric diatomChemicalEHIAEIAEIA/HIAenvironmentEnvironmental Auditenvironmental edcucationEnvironmental EducationEnvironmental health impact AssessmentEnvironmental mitigationenvironmental monitoringEscherichia coliFactorFactorsgabageheat transferhelping nativesHuman settlementKlong Kram WatershedKlongkram watershedlaem phak bialand cover changeLand formsLand SlideLandslidelandslide disasterLatent heatLocal Administration Organizations OfficersMicroplanktonmitigationmonitoringNanoplanktonozoneparticipationPermit MiningPhysicalPineapple RatoonrainfallSensible heatsmall wetlandsocialSurat Tha-niThai local governmenttraining programUrban zoningvertical profilewastewaterWater QualityWatershedกว๊านพะเยากาญจนบุรีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนการเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินทางสังคมการขยายตัวของกรุงเทพมหานครการจัดการ การบำบัดน้ำเสีย บางกระเจ้า เทคโนโลยีธรรมชาติการจัดการขยะชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานการตั้งถิ่นฐานมนุษย์การตั้งบ้านเรือนการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริการทางวิชาการการบริการระบบนิเวศ ต้นไม้ ฟาร์มการปฏิบัติตามมาตรการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โรงไฟฟ้าพระนครใต้การเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์การวเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งการให้น้ำเกาะยาวเกาะหลีเป๊ะขนาดเมืองขยะขีดความสามารถไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกความคิดเห็นความตระหนักความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพ้ฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราขดำริความรับผิดชอบต่อสังคมความหลากชนิดคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำทุ่งรังสิตเพชรบุรีลุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย

  Interest

  สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมืองเชิงสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)