Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(ประชญาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  aquatic planBowen RatioBrixBTSEHIAEIAEIA/HIAenvironmentEnvironmental Auditenvironmental edcucationEnvironmental EducationEnvironmental health impact AssessmentEnvironmental impactEnvironmental mitigationenvironmental monitoringEscherichia coliFactorFactorsgabageheat transferhelping nativesHuman settlementKlong Kram WatershedKlongkram watershedlaem phak biaLandslidelandslide disasterLatent heatLocal Administration Organizations OfficersMicroplanktonmitigationmonitoringNanoplanktonNitrogen dioxideozoneparticipationPermit MiningPhysicalPineapple RatoonPollutant dispersalrainfallSensible heatSettlementsmall wetlandsocialSurat Tha-niSurface ozoneThai local governmenttraining programUrban zoningvertical profilewastewaterWater QualityWatershedกว๊านพะเยากาญจนบุรีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนการเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินทางสังคมการขยายตัวของกรุงเทพมหานครการจัดการ การบำบัดน้ำเสีย บางกระเจ้า เทคโนโลยีธรรมชาติการจัดการขยะชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานการตั้งถิ่นฐานมนุษย์การตั้งบ้านเรือนการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริการทางวิชาการการบริการระบบนิเวศ ต้นไม้ ฟาร์มการปฏิบัติตามมาตรการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โรงไฟฟ้าพระนครใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโรงไฟฟ้าพระนครใต้การเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์การวเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งการให้น้ำเกาะยาวเกาะหลีเป๊ะขนาดเมืองขยะขีดความสามารถไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกความคิดเห็นความตระหนักความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพ้ฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราขดำริความรับผิดชอบต่อสังคมความหลากชนิดคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำทุ่งรังสิตเพชรบุรีลุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย

  Interest

  สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมืองเชิงสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 20 เรื่อง (Unknown 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Choosing aquatic plant species for high wastewater treatment efficiency through small wetlandPhewnil O., Chunkao K., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Intaraksa A., Chueawong O., Chantrasoon C., Boonprakong T.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 187-194
  4
  2Bowen ratio method for measuring heat transfer on land cover change in establishing green patch in urban heat Island of BangkokIntaraksa A., Chunkao K., Bualert S.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 158-173
  3
  3Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  3