Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(ประชญาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  แนวโน้มผลงานของอลงกรณ์

  Journal

  บทความของอลงกรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Publish Year International Journal 2
  2014 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exอรทัย เชื้อวงษ์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, "Choosing Aquatic Plant Species for High Wastewater Treatment Efficiency through Small Wetland", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 187-194
  2014 inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bowen Ratio Method for Measuring Heat Transfer on Land Cover Change in Establishing Green Patch in Urban Heat Island of Bangkok", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 158-173
  Publish Year National Journal 6
  2018 exนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความยั่งยืนกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", วารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
  2018 exหวานใจ หลำพรหม, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมน้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2549-2558", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
  2018 exนภสร หนูไฝ, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 21, มกราคม - ธันวาคม 2018
  2017 exนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพ้ฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราขดำริ", วารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 30-40
  2015 exชุติมา หมื่นสี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การต้้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่จำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและลุ่มน้ำแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015
  2015 exเพ็ญพิชชา ชูศรี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม บริเวณหมู่บ้านหน้าถ้ำและหัวเตย ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015

  Conference

  การนำเสนอบทความของอลงกรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Publish Year International Conference 6
  2018 exKhanittha Janthai, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, exSaowalak Boonmang, "Potential Development of Solid Waste Management for Local Administration Organizations Officers", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exPornchai Sithisarankul, exSarunya Hengpraprom, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "CAPACITY BUILDING IN IA FOR THAI LOCAL GOVERNMENTS", 35th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 20 - 23 เมษายน 2015, Florence สาธารณรัฐอิตาลี
  2015 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นพวรรณ เสมวิมล, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exผศ.พนิตา โสต้อง, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, exนายชาตรี นิ่มปี, "The King's Royally Initiative Protection Measures on Landslide Disasters for Helping the Natives in Southerly Surat Thani and Northerly Uttaradit Provinces, Thailand", CCOP-DMR-VIETADAPT Workshop "Geohazards and Climate Change", 15 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exศาสตรจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิทธิศรันย์กุล, exS. Hengpraprom, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "การเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น", IAIA15 Conference Proceeding, 20 - 23 เมษายน 2015, Florence สาธารณรัฐอิตาลี
  2015 inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Latent Heat Flux and Sensible Heat Flux in Urban Zoning, Design and Planning.", ICELS2015, 2 - 6 พฤศจิกายน 2015
  2008 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exพนิตา โสต้อง, "The Laem Phak Bia Environmental Study, Research and Development Project (LERD) on Wastewater Treatment with Grass Filtration and Aquatic Plant System under The Royal Initiatives, Phetchaburi Province.", Water Tribune Zaragoza 2008 International Exhibition "Expo Zaragoza 2008", 24 - 26 มิถุนายน 2008, Zaragoza
  Publish Year National Conference 6
  2016 exสายสุจติร พูลสงวน, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จากหน่อสับปะรดรุ่นหนึ่งและรุ่นสองของพื้นที่ลุ่มน้ำเขตเงาฝน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exสุพัชรา แสนเรือง, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "ลักษณะแผ่นดินและปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการเกิดดินถล่มในลุ่มนํ้าแม่พูล-แม่พร่อง ต.แม่ พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
  2015 exเพ็ญพิชชา ชูศรี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการตั้งบ้านเรือนใกล้แหล่งน้ำที่มีผลต่อการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณลุ่มน้ำคลองคราม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exชุติมา หมื่นสี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาวี จันทร์วงษ์, "ปัจจัยด้านกายภาพที่มีผลต่อการทำเกษตรกรรมจากการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและแม่น้ำแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exเพียงออ ศรีวงษา, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "ปัจจัยที่ทําให้เกิดแผ่นดินถล่มของลุ่มนํ้าคลองคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
  2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exศิวพร เอกผักนาก, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exนพวรรณ เสมวิมล, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, exวิมลลักษณ์ วานิชพราหมณ์, exนิรุต อุปนันท์, exเรขา ชนิตรบวร, exพนิตา โสต้อง, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exพรกมล สิงห์คำ, inนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, "รูแปบบการเผยแพร่การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480898]