Search Result of "BTS"

About 43 results
Img
Img

งานวิจัย

Noise on Platform, BTS mass transit (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชวัลพร บุญเกิด , Imgสินีนาฏ ศรีภักดี , Imgดาราวี สนธิเณร , Imgกิตติภพ เกิดกูลกิตติ์ , Imgธิติยา กิด่วน , Imgจอมพล กล่อมมิตร , Imgชยานันต์ ภุมรินทร์ , Imgนนรวี ชัยชมภู , Imgภัทรพล ศิลาโรจน์ , Imgศิริรัตน์ จั่นสังข์, Imgโสมนัส ผลโอฐ , Imgกาญจนา กลิ่นน้อย , Imgจินตรา เจียมสูงเนิน, Imgชลพรรฒน์ เคียนทอง , Imgฐิติ อุณยเกียรติ , Imgฐิติพัฒน์ สุดสงวน , Imgณัฐพร ทองแท้ , Imgธีรวีย์ ดอกสาคู , Imgประภัสสร ไชยธงรัตน์ , Imgร.ท.พงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐพรสกุล , Imgวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล, Imgวรวรรณ วัฒนศิริ , Imgวิภร มักสุขเสริม , Imgอิสรีย์รัก ยศกรกุลวงค์ , Imgเนติพงษ์ ธูปบูชา , Imgไท ทองดีเจริญ , Imgกอบกล้า บุญถิรพัฒน์ , Imgชาติภากร มัลละพุทธิรินทร์ , Imgณกร คำเมือง , Imgรัตพร ยกบญมา, Imgชญาภรณ์ คงจตุรฤกษ์, Imgพนัสพันธุ์ กู้แร่, Imgสุธาสินี โมกศิริ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะที่จอดแล้วจร กรณีศึกษา อาคารจอดแล้วจร (สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว) และลานจอดแล้วจร (สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต)

ผู้เขียน:Imgธิติ มีผิว

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกุลธน แย้มพลอย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยผลการฉีดละอองน้ำแรงดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณเชื้อราภายใต้โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบริเวณสายทางรถไฟฟ้าบีทีเอส

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การติดตามความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) ที่มีต่อสารพิษของบีทีระหว่างปี 2005-2007 ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:A Study of The Passengers Adoption of Bangkok Mass Transit Systems (BTS Electric Train)

ผู้เขียน:Imgเยาวลักษณ์ อารักษ์วานิช

ประธานกรรมการ:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดละอองน้ำแรงดันสูงกับปริมาณเชื้อราในอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgฉัตรแก้ว โลหะพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgอริยา จินดามพร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม : กรณีศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สายถนนตากสิน-บางหว้า

ผู้เขียน:Imgอรพร อุดมผล

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการร่วม:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม

ผู้เขียน:Imgเรวัตตะ กิจจานุลักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที

123