การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ปี 2557