Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Above ground levelAgricultural VegetationagricultureBTSChemicalchoice modelingCommunicipal Waste ManagementcommunityCommunity wastewaterenvironmental monitoringNoisenoise track monitornoseONEPoutdoor particles controloxidation pondsozoneParticulate air pollutionpermeabilityPermit Miningpervious concretePESPhusawan Watershedrain shadowrain shadow hydrologyRainfallTrackwater qualitywater yieldwater yield.WatershedWatershed hydrologywatershed managementWillingness to payน้ำเสียแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพบริการระบบนิเวศบริการลุ่มน้ำเบียร์แบจำลองความสูงเชิงเลข(DEM)แบบจาลองทางเลือกแบบจำลองประชากร เศรษฐกิจ สังคมปลาส้มปิโตรเคมีปุ๋ยทางเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อมมผังน้ำฝายต้นน้ำ ประโยชน์ ฟื้นฟูฝุ่นละอองพฤติกรรมการติดพยาธิพฤติกรรมของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพุสวรรค์เพชรบุรีมลพิษทางอากาศฝุ่น PM2.5มันสำปะหลังมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลค่าความเต็มใจจ่ายมูลค่าบริการระบบนิเวศรถไฟฟ้าระดับความดังเสียง รถไฟฟ้าบีทีเอสระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระบบนิเวศตามหลักการ PESระบบส่งไฟฟ้ารางรถไฟฟ้าโรงประปาโรงไฟฟ้าชีวมวลลุ่น้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเลยวัคซีนวัสดุคอมโพสิตวิถีชีวิต บ้านพุสวรรค์วิธีการประเมินมูลค่าภายใต้สถานการณ์สมมติสถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศ (Meteorological parameter)สมการสูญเสียดินสากลสมดุลพลังงาน (Energy balance)สัดส่วนแหล่งกำเนิด (Source apportionment)สารตกค้างสารประกอบคาร์บอน (Carbon components)สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon)สิ่งแวดล้อมสิงแวดล้อมและสุขภาพเส้นใยเสียงเหมืองหินปูนแหลมผักเบี้ยองค์ประกอบคาร์บอน (Carbon components)องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อนุภาคขนาดนาโน (Nanoparticles)อนุภาคนาโน (Nanoparticles)อุตสหากรรมซีเมนต์อุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)

  Interest

  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • พ.ค. 2561 - มิ.ย. 2561 คณบดี (ผู้รักษาการแทนในช่วงเวลา) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ชั้น 7 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 19 เรื่อง (Unknown 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The King's initiatives using water hyacinth to remove heavy metals and plant nutrients from wastewater through Bueng Makkasan in Bangkok, ThailandChunkao K., Nimpee C., Duangmal K.2012Ecological Engineering
  39,pp. 40-52
  49
  2Mechanical Properties of Pervious Recycled Aggregate Concrete Reinforced with Sackcloth Fibers (SF)Sangthongtong A., Semvimol N., Rungratanaubon T., Duangmal K., Joyklad P.2023Infrastructures
  8(2)
  5
  3Statistical PM2.5 Prediction in an Urban Area Using Vertical Meteorological FactorsSaiohai J., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Choomanee P., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2023Atmosphere
  14(3)
  4
  4Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  2
  5Influence of rainfall distortion on hydrograph lag time of naturally full-covered hill-evergreen forest watershed in mountainous landChunkao K., Chunkao K., Tangtham N., Boonyawat S., Dhammanonda P., Pukngam S., Tongdeenok P., Kheereemangkla Y., Nimpee C., Duangmal K., Wichittrakarn P., Semvimol N., Semvimol N., Mokatip S.2018EnvironmentAsia
  11(3),pp. 45-64
  0
  6Using multiple-phase nozzles to produce water droplets for removing smaller dust particles of below MRT-BTS Saphan Khwai station in Bangkok ThailandDuangmal K., Bualert S., Chunkao K., Chunkao K.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 174-186
  0