Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

Expertise Cloud

BTSCommunity wastewaterenvironmental monitoringnoisePhusawan WatershedRain Shadowrain shadow hydrologyrainfallTrackTrafficTSPUrban Boundary Layerutilizationvertical profileWastewaterwastewater treatmentwater dropletswater qualitywater yieldwater yield.watershedWatershed hydrologywatershed managementWind directionwind power plantก๊าซเรือนกระจกกาญจนบุรีการกร่อนของดินการเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินทางสังคมการจัดการ การบำบัดน้ำเสีย บางกระเจ้า เทคโนโลยีธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูดซับการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริการระบบนิเวศ ต้นไม้ ฟาร์มการปฏิบัติตามมาตรการการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการวเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งน้ำเสียแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริการระบบนิเวศบริการลุ่มน้ำเบียร์แบจำลองความสูงเชิงเลข(DEM)แบบจำลองประชากร เศรษฐกิจ สังคมปลาส้มปิโตรเคมีปุ๋ยทางเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อมมฝายต้นน้ำ ประโยชน์ ฟื้นฟูฝุ่นละอองพฤติกรรมการติดพยาธิพฤติกรรมของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพุสวรรค์เพชรบุรีมันสำปะหลังมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลค่าบริการระบบนิเวศรถไฟฟ้าระดับความดังเสียง รถไฟฟ้าบีทีเอสระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระบบนิเวศตามหลักการ PESระบบส่งไฟฟ้ารางรถไฟฟ้าโรงประปาโรงไฟฟ้าชีวมวลลุ่น้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเลยวัคซีนวิถีชีวิต บ้านพุสวรรค์สถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศ (Meteorological parameter)สมการสูญเสียดินสากลสมดุลพลังงาน (Energy balance)สัดส่วนแหล่งกำเนิด (Source apportionment)สารตกค้างสารประกอบคาร์บอน (Carbon components)สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon)สิ่งแวดล้อมสิงแวดล้อมและสุขภาพเสียงเหมืองหินปูนแหลมผักเบี้ยองค์ประกอบคาร์บอน (Carbon components)องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อนุภาคขนาดนาโน (Nanoparticles)อนุภาคนาโน (Nanoparticles)อุตสหากรรมซีเมนต์อุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)

Interest

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ชั้น 7 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก