Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  BTSCommunity wastewaterContingent Valuation Methoddeveloping countriesdilutediversion damEco-Engineering techniqueecologyeconomicEconomic CroppingeducationEIAenvironmentEnvironmental Auditenvironmental edcucationEnvironmental impactEnvironmental mitigationenvironmental monitoringFactorFactorsfarmfeasibility studyFirst-order stream watershedgabagegeological rock typesHaze episodeHeavy metalhelping nativesHyacinthHydrograph lag timeInertial FilterKlong Kram Watershedlaem phak biaLand formsLand SlideLand usagelandformLandslidelandslide disasterMicrometeorologymitigationmonitoringMorning Glorymultiple-phase nozzlesNanoparticlesNitrogen dioxideNoisePhusawan WatershedRain Shadowrain shadow hydrologyrainfallRainstormRatchaburiRemediationriverbank settlementSamut Sakhon MunicipalityTrackwater qualitywater yieldwater yield.WatershedWatershed hydrologywatershed managementWillingness to payน้ำเสียระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระบบนิเวศตามหลักการ PESระบบส่งไฟฟ้ารางรถไฟฟ้าโรงประปาโรงไฟฟ้าชีวมวลลุ่น้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเลยวัคซีนวิถีชีวิต บ้านพุสวรรค์วิธีการประเมินมูลค่าภายใต้สถานการณ์สมมติสถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศ (Meteorological parameter)สมการสูญเสียดินสากลสมดุลพลังงาน (Energy balance)สัดส่วนแหล่งกำเนิด (Source apportionment)สารตกค้างสารประกอบคาร์บอน (Carbon components)สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon)สิ่งแวดล้อมสิงแวดล้อมและสุขภาพเสียงเหมืองหินปูนแหลมผักเบี้ยองค์ประกอบคาร์บอน (Carbon components)องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อนุภาคขนาดนาโน (Nanoparticles)อนุภาคนาโน (Nanoparticles)อุตสหากรรมซีเมนต์อุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)

  Interest

  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • พ.ค. 2561 - มิ.ย. 2561 คณบดี (ผู้รักษาการแทนในช่วงเวลา) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ชั้น 7 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The King's initiatives using water hyacinth to remove heavy metals and plant nutrients from wastewater through Bueng Makkasan in Bangkok, ThailandChunkao K., Nimpee C., Duangmal K.2012Ecological Engineering
  39,pp. 40-52
  42
  2Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  0
  3Influence of rainfall distortion on hydrograph lag time of naturally full-covered hill-evergreen forest watershed in mountainous landChunkao K., Chunkao K., Tangtham N., Boonyawat S., Dhammanonda P., Pukngam S., Tongdeenok P., Kheereemangkla Y., Nimpee C., Duangmal K., Wichittrakarn P., Semvimol N., Semvimol N., Mokatip S.2018EnvironmentAsia
  11(3),pp. 45-64
  0
  4Using multiple-phase nozzles to produce water droplets for removing smaller dust particles of below MRT-BTS Saphan Khwai station in Bangkok ThailandDuangmal K., Bualert S., Chunkao K., Chunkao K.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 174-186
  0