ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
ASRG
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์

ASRG

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สุรัตน์ บัวเลิศ

Email: ecsrb@ku.ac.th

Phone Number: 02-5792116

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล

Email: fscitmr@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428036

ผศ.สุจิณณา กรรณสูต

Email: ecsnk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-2116ต่อ124

นายกิตติชัย ดวงมาลย์

Email: fgrakcd@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-2116

นางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น

Email: ectpt@ku.ac.th

 

สโรชา หนูยัง

 

 

พรรณนพ ลิ่มหุ่น

 

 

จุฑาภาส สายโอให้

 

 

กฤตชัย โก่งกระโทก

 

 

พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์

 

 

มาริสา พุฒคง

 

 

ทิพรวี อภิชาติธรรม

 

 

รัฐภูมิ ปาการเสรี

 

 

ดรณ์ เอี่ยมผา

 

 

วิชญา สุธรรม

 

 

สุดาพร สุขจินดา

 

 

สมกมล อ่อนไสว

 

 

ขนิษฐา จันทัย

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

สายรุ้ง แววตะคุ

 

 

สุพรรณิการ์ ชาเหลา