Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Aerobic bacteriaalgae bloomBacteriaBeverage Wastewatercommunity wastewaterCommunity wastewater treatmentCompostConstructed WetlandFormaldehydegrass filtrationLysimeterNature by natureNature by nature processOrganic digestionOrganic wasteoxidationOxidation pondOxidation Pondspathogenic bacteriaultraviolet radiationvertical flow constructed wetlandVFCW Technologywastewaterwastewater treatmentWastewater Treatment Systemwater hyacinthWater QualityWatershedWetlandWind velocityZero-dischargeการจัดการขยะในครัวเรือนการจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ของเสียการบำบัดน้ำเสียชุมชนการปกคลุมพื้นที่ผิวการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลการเพาะปลูกสับปะรดขยะอินทรีย์ของแข็งแขวนลอยไขมันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกคุณภาพตะกอนคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำผิวดินดินถล่มตะกอนดินน้ำเสียชุมชนนิเวศบ่อผึ่งบึงประดิษฐ์แบคทีเรียแบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียโคลิฟอร์มแบคทีเรียรอบรากแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปลาส้มปลูกผักปุ่ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปูแสมผักตบชวาพลังงานพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพื้นที่ลุ่มน้ำพุสวรรค์แพงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรี คุณภาพน้ำ เขื่อนเพชรบุรีไมโครชิสทีส ออรูจิโนซาไมโครซิสตินไมโครซีสทิสระบบเทคโนโลยีบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่งระบบบำบัดแบบไร้อากาศรังสีแสงอาทิตย์รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณภาพนํ้า แม่นํ้าเพชรบุรี ชุมชนริมนํ้า ผลกระทบโรงประปาโรงผลิตน้ำประปาลุ่มน้ำโละหนักวัคซีนวิทยาศาสตร์สถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะสาหร่ายสะพรั่งสมดุลธาตุอาหารสะพานปลาสารชีวพิษสาหร่ายสาหร่ายสะพรั่งสิงแวดล้อมและสุขภาพหลุมฝังกลบที่ไม่ถูกต้องแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดน้ำเสียแหลมผักเบี้ยออกซิเจน

  Interest

  Environmentat Mierobiology, Oxidation Pond Technology, Constructed Wetland Treatment

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ
   • ห้อง 203-204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ
   • ห้องห้อง 202 ชั้น 2 อาคารห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารLERD ILC
   • ห้องห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม (เลขทะเบียน 2-0020-0008-5) / 609-610 ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารLERD ILC
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารLERD ILC

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Production of calcium oxide from waste oyster shells for a value-added application of antibacteriaTongwanichniyom S., Pattamapitoon T., Sangvichien N., Phornphisutthimas S.2021Ecology, Environment and Conservation
  27(2),pp. 539-547
  8
  2HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewaterJinjaruk T., Jinjaruk T., Chunkao K., Pongput K., Choeihom C., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Wararam W., Wararam W., Thaipakdee S., Srichomphu M., Maskulrath P.2018EnvironmentAsia
  11(1),pp. 31-44
  7
  3Evaluation of dissolved oxygen stratification in an oxidation pond for community wastewater treatment through king’s royally initiated “nature by nature” processNoikondee R., Chunkao K., Bualert S., Pattamapitoon T.2019EnvironmentAsia
  12(1),pp. 169-177
  5
  4Choosing aquatic plant species for high wastewater treatment efficiency through small wetlandPhewnil O., Chunkao K., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Intaraksa A., Chueawong O., Chantrasoon C., Boonprakong T.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 187-194
  4
  5Relationship between bacteria and nitrogen dynamics in wastewater treatment oxidation pondsSaneha S., Pattamapitoon T., Bualert S., Phewnil O., Wararam W., Semvimol N., Chunkao K., Tudsanaton C., Srichomphu M., Nachaiboon U., Wongsrikaew O., Wichittrakarn P., Chanthasoon C.2023Global Journal of Environmental Science and Management
  9(4),pp. 707-718
  4
  6Nature of solar radiation as encouraged to produce an increment of dissolved oxygen and hydrogen peroxide in oxidation ponds for community wastewater treatment at h.m.the king's LERD project site in phetchaburi province, ThailandPattamapitoon T., Sirirote P., Pakkong P., Chunkao K.2013Modern Applied Science
  7(6),pp. 26-41
  3
  7Effect of solar radiation on cyanobacteria bloom in oxidation ponds community wastewater treatment at the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, Phetchaburi, ThailandSukchinda S., Bualert S., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Srichomphu M., Srichomphu M.2019EnvironmentAsia
  12(3),pp. 54-61
  2
  8Assessment of urban green areas towards changing surface energy balance fluxes in tropical study sites, Central ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Szymanski W.W., Szymanski W.W., Choomanee P., Chunkao K., Pattamapitoon T., Saiohai J., Phupijit J., Utavong T., Rattanapotanan T., Fakkaew N., Chueytawarit O., Fungkeit Y.2023Environmental Challenges
  11
  1
  9Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment through the king’s initiative nature-by-nature processChunkao K., Phewnil O., Pattamapitoon T., Semvimol N., Wararam W.2015Water Practice and Technology
  10(4),pp. 633-643
  0
  10Enhancing high-concentrated wastewater quality on evaporation rate from five-consecutive oxidation ponds as located in Phetchaburi, Southerly ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Chunkao K., Jinjaruk T., Pattamapitoon T., Wararam W., Szymanski W.W.2021Applied Environmental Research
  43(1),pp. 116-126
  0
  11Role of electron acceptors in soil resource circulation for organic waste compostingBuaprom S., Semvimol N., Semvimol N., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Chunkao K., Chunkao K., Chanthasoon C., Wararam W., Wararam W.2022International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
  11(2),pp. 201-212
  0
  12Role of Cylindrospermopsis sp. in vertical nitrogen changes observed in tropical oxidation wastewater treatment pondsSrichomphu M., Phewnil O., Pattamapitoon T., Chaichana R., Chunkao K., Wararam W., Dampin N., Maskulrath P.2024Global Journal of Environmental Science and Management
  10(1),pp. 287-300
  0
  13Application of different aquatic plants in an alternated fill and drain wetland system of Phetchaburi municipal wastewater treatment in ThailandPhewnil O., Phewnil O., Chunkao K., Chunkao K., Prabhuddham P., Prabhuddham P., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T.2024Environmental science and pollution research international
  31(1),pp. 1304-1313
  0
  14Carbon sequestration and surface energy balance measurement using eddy covariance technique for mangrove forest under influence of treated domestic wastewater, Phetchaburi province, ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Dumpin N., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Chunkao K., Tudsnaton C., Tudsnaton C.2024Agriculture and Natural Resources
  58(1)
  0