คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AdsorptionAir PollutionAquacultureatrazineBiodieselBiodiversitybioremediationBTSCarbon footprintChitosanClimate changecommunitycommunity wastewatercoral reefDecolorizationEmission FactorsenvironmentEnvironmental impactethanolEutrophicationfishheavy metalsHydrogen productioninvasive speciesLife Cycle AssessmentMaizeManagementMotorcyclesNano zerovalent ironOxidation PondPersulfatephytoplanktonpm2.5Reactive Black 5remediationsoilsoil sedimentSolar radiationSustainable developmenttoxicityvetiver grassWastewaterwastewater treatmentwater qualitywatershedWetlandก๊าซเรือนกระจกการจัดการสิ่งแวดล้อมการดูดซับการท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การหมักขยะความสูญเสียอาหารความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ฉลากคาร์บอนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซีโอไลต์ดินดูดซับตลาดสดตะกอนดินเถ้าลอยเถ้าลอยชีวมวลทุ่งรังสิตเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารธูปฤาษีน้ำท่าน้ำผิวดินน้ำเสียน้ำเสียชุมชนไนโตรเจนบล็อกคอนกรีตบึงประดิษฐ์ไบโอดีเซลปลาป่าชายเลนปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยหมักผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารฝุ่นละอองพลังงานพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพชรบุรีฟอร์มัลดีไฮด์มลพิษทางอากาศไม้ยางพารายาปฏิชีวนะระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมลุ่มน้ำโลหะหนักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาแหลมผักเบี้ย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ

E-Mail: ecncd@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3878ต่อ305

ดร. ภาคภูมิ ชูมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: parkpoom.choom@ku.ac

Tel.:

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fscipsn@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ต่อ 1510

นาย กิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fgrakcd@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2116

ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

E-Mail: ecclj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3877

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

E-Mail: chanat.c@ku.ac.th

Tel.: 02-579-2946#414

ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fgraonp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2116

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fscircc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext. 15

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

E-Mail: ectnp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3878Resource

นักวิจัยทั้งหมด 60 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 26 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 952.51 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 65 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 52.06 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 162 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 119 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
 • ทุนนอก 553 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 466 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 219 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1057 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 537 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 520 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 58 เรื่อง (Unknown 58 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 181 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 165 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 30 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)