คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdsorptionAir PollutantAquacultureatrazineBiodieselBiodiversitybiomassbioremediationBrown MossBTSCarbon footprintCarbon footprintingChitosanClimate changeCommunityCommunity wastewaterCoral reefCultivationDecolorizationdyeEmission FactorsenvironmentEnvironmental impactethanolEutrophicationfishfly ashGrass FiltrationGrazingheavy metalheavy metalsHemphydrogen productioninvasive speciesLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)MaizeManagementMicrometeorologyMotorcyclesnano zerovalent ironNanofiltrationnutrientOrganic jasmine riceOxidation PondOxidation PondsOzonePermanganatepersulfatePersulfate oxidationPhytoplanktonReactive Black 5remediationsoilsoil sedimentSolar radiationSustainable developmenttoxicityvetiver grasswastewaterWastewater Treatmentwater qualitywatershedWetlandก๊าซเรือนกระจกการจัดการสิ่งแวดล้อมการดูดซับการท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยะคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ดินดูดซับตลาดสดตะกอนดินเถ้าลอยเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารธูปฤาษีน้ำเสียน้ำเสียชุมชนไนโตรเจนไบโอดีเซลปลาป่าชายเลนปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยหมักพลังงานเพชรบุรีฟอร์มัลดีไฮด์มลพิษทางอากาศลุ่มน้ำโลหะหนักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาแหลมผักเบี้ยResource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 14 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 952.51 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 65 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 52.06 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 110 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 507 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 433 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 196 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 869 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 414 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 455 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 177 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 161 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)