ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdsorptionaquacultureBiodiversitybioremediationBrown MossCarbon footprintCarbon footprintingChitosanClaypan soilClimate changecompactionCoral reefCultivationDecolorizationEnvironmental impactEnvironmental Product DeclarationethanolEutrophicationfishfly ashGrazingHydrogen productioninvasive speciesLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)Nano zerovalent ironNanofiltrationnutrientOrganic jasmine ricePermanganatepersulfatePersulfate oxidationpollutionReactive Black 5remediationsoiltoxicityvetiver grassWastewaterWastewater treatmentWater bodieswater qualitywetlandก๊าซเรือนกระจกการท่องเที่ยวคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนฟุตฟริ้นท์คุณภาพน้ำจุลินทรีย์ฉนวนความร้อนฉลากคาร์บอนซีโอไลต์ดินเถ้าลอยเถ้าลอยชีวมวลเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารไนตรัสออกไซด์ไนตริฟิเคชั่นไนโตรเจนบล็อกคอนกรีตปลาปะการังปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยหมักผงยางรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ปลานิลผักแฝกพลังงานฟุตพริ้นท์น้ำภาคเกษตรมหาวิทยาลัยสีเขียวมันสำปะหลังยางพารายางพารา กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสะอาดยาปฏิชีวนะระบบบำบัดน้ำเสียระยองโลหะโลหะหนักเศรษฐกิจสีเขียวเศษอาหารสารยับยั้งสารหนูสิ่งแวดล้อมสินค้าเกษตรและอาหารสีทองแหล่งน้ำอัพไซเคิลอาหารอาหารสำเร็จรูปอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์โอโซนฮอร์โมนไฮโดรเจน

Executives

รองคณบดี

ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: ecclj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3877

ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

วิจัยและพัฒนา

E-Mail: fscitus@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8036

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: fscircc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext. 15

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 178 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 372 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 179 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 193 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 115 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 110 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)