Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • D.Tech.Sc.(Environmental Technology and Management), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  agriculture landbioremediationChitosancontaminated landfreshwater bryozoansgeographic information systemland suitabilityLeaching lossesliquid scintillationLocal wisdomMagnesiummarginal soilsMETALMountain waterworks systemmushroomnano zerovalent ironNeutron activation analysisnicitinenicotinePACpaper wastePulping sludgesoilspent mushroom compostZEROVALENT IRONก๊าซเรือนกระจกการประเมินการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนคุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมแคดเมียมไคโตซานจลนศาสตร์เคมีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสระบุรีชายฝั่งทะเลอ่าวไปทยฝั่งตะวันตกชุมชนเชื้อเพลิงขยะซัลไฟด์ดินที่มีศักยภาพการเพาะปลูกต่ำดินปนเปื้อนดินผสมกากตะกอนดินสอสีติดตามตรวจสอบเถ้าถ่านหินเทคนิคทางนิวเคลียร์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมธาตุอาหารน้ำเสียนิเวศนเกษตรไบรโอซัวไบรโอซัว แม่น้ำแม่กลองไบรโอโซนประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผักแผนปฏิบัติการฝนหลวงฝนหลวง แฝกพลังงานชีวภาพพัฒนาชุมชนพืชพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่ลุ่มน้ำฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นมลพิษมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนแม่น้ำแม่กลองระบบการผลิตทางการเกษตรระบบกำจัดกลิ่นระบบตลาดค้ามูลสุกรระบบบำบัดน้ำเสียระบบประปาภูเขาระหัดวิดน้ำโรงบำบัดน้ำเสียลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลุ่มน้ำลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำลำปะทาวโลหะโลหะหนักวัสดุเหลือใช้การเกษตรศักยภาพ พืชน้ำ ฟื้นฟูสภาพแวดสบู่ดำสมดุลน้ำสังกะสีสารก่อการจับก้อนสารหนูโหระพาอ่างเก็บน้ำคลองหลวงอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมอุตสาหกรรมยางพาราเอนไซม์

  Interest

  Environmental Technology and Management, Environmental Remediation, Environmental Management System, Solid waste management

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (144)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Remediation of atrazine-contaminated soil and water by nano zerovalent ironSatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Pengthamkeerati P., Boparai H.2008Water, Air, and Soil Pollution
  192(1-4),pp. 349-359
  108
  2The influence of redox chemistry and pH on chemically active forms of arsenic in sewage sludge-amended soilCarbonell-Barrachina A., Carbonell-Barrachina A., Jugsujinda A., DeLaune R., Patrick W., Burló F., Sirisukhodom S., Anurakpongsatorn P.1999Environment International
  25(5),pp. 613-618
  58
  3Adsorption, desorption and degradation of α-endosulfan in tropical soils of ThailandParkpian P., Anurakpongsatorn P., Pakkong P., Patrick W.1998Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  33(3),pp. 211-233
  30
  4Using low-cost iron byproducts from automotive manufacturing to remediate DDTSatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Songsasen A., Boparai H., Park J.2006Water, Air, and Soil Pollution
  175(1-4),pp. 361-374
  19
  5Additional paper waste in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludgeChairattanamanokorn P., Chairattanamanokorn P., Tapananont S., Detjaroen S., Sangkhatim J., Anurakpongsatorn P., Sirirote P.2012Applied Biochemistry and Biotechnology
  166(2),pp. 389-401
  15
  6Impacts of Acid Rain on Base Cations, Aluminum, and Acidity Development in Highly Weathered Soils of ThailandNawaz R., Parkpian P., Garivait H., Anurakpongsatorn P., DeLaune R.D., Jugsujinda A.2012Communications in Soil Science and Plant Analysis
  43(10),pp. 1382-1400
  15
  7Remediation of DDT-contaminated water and soil by using pretreated iron byproducts from the automotive industrySatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Pengthamkeerati P.2006Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  41(8),pp. 1291-1303
  11
  8Instrumental neutron activation analysis to determine inorganic elements in paddy soil and rice and evaluate bioconcentration factors in riceSeeprasert P., Seeprasert P., Anurakpongsatorn P., Laoharojanaphand S., Busamongkol A.2017Agriculture and Natural Resources
  51(3),pp. 154-157
  4
  9Impacts of precipitation on leaching behavior of plant nutrients in agricultural soils of the tropicsNawaz R., Garivait H., Anurakpongsatom P.2010ICBEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, Proceedings
  ,pp. 336-340
  4
  10Characterization of water quality in Bungboraped Wetland, Thailand using self organizing map for water quality managementAnuttarunggoon N., Anuttarunggoon N., Anurakpongsatorn P., Tantanasarit S., Mahujchariyawong J.2020EnvironmentAsia
  13(2),pp. 114-123
  1
  11Adsorption-desorption hysteresis of α-endosulfan in tropical soils using isotopic techniquesParkpian P., Anurakpongsatorn P., Pakkong P.2000Toxicological and Environmental Chemistry
  75(3-4),pp. 127-140
  1
  12Efficiency of glutinous rice straw extracts (Rd-six) and water hyacinth in inhibiting algal growth and reducing nutrients from a hyper-eutrophic pondIntasan W., Chaichana R., Anurakpongsatorn P.2020Environment and Natural Resources Journal
  19(1),pp. 24-33
  0
  13Agricultural Land Suitability Mapping for Rice Cultivation in Severely Heavy Metal-Contaminated Land: Case Study of Mae Tao in ThailandSrisawat L., Srisawat L., Satapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Jarusutthirak C., Yoo-iam M.2021Water, Air, and Soil Pollution
  232(11)
  0