Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • D.Tech.Sc.(Environmental Technology and Management), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2010 ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม: ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 มูลค่าเพิ่มขึ้นของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตกาซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 7 0 0
  2014 การสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยที่เข้มแข็ง (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาระดับต่ำโดยใช้เครื่องวัดลิควิดซิลทิลเลชัน ในตัวอย่างนำทะเลของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม: ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 มูลค่าเพิ่มขึ้นของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตกาซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกโฮโดรคาร์บอนในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2009 ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินโดยเทคนิคการใช้ไอโซโทปรังสีในกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ณ บริเวณภาคเหนือและการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในดินของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ไคโตซานเป็นสารก่อการจับก้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การใช้หญ้าแฝกเพื่อจับคืนคาร์บอนสู่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 9 8 1 0
  2017 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พื้นที่ชุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2016 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำที่สัมพันธ์กับคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2014 โครงการ มาตรฐานระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2013 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 การใช้พืชฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2012 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง” ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2011 ผลกระทบของฝนกรดต่ออิออนบวกที่เป็นเบส อลูมินั่ม การพัฒนาของความเป็นกรด ในดินที่มีความกร่อนสูงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2009 การบำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพาราด้วระบบกรองชีวภาพจากคอมโพสต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2008 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย GJP Holding Company Limited 0 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2006 ความหลากหลายทางชีวภาพของไบรโอโซนน้ำจืดแลการประยุกต์ใช้ไบรโอโซนน้ำจืดเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม หัวหน้าโครงการ โครงการ BRT, Thailand 1 0 1 0
  2006 การใช้ไคโตที่ยึดเกาะด้วยเอนไซม์ในกระบวนการลดสีในน้ำเสียจากดรงงานฟอกย้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การใช้ไบรโอโซนเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ำจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมหลังจากการบำบัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2004 ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการฟอกและย้อม ผู้ร่วมวิจัย สวทช 1 0 0 0
  2003 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0