Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Applied Econmics), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2556
  • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Community enterpriseKnowledge ManagementLocal WisdomManagementกระบวนการการมีส่วนร่วมกลุ่มเกษตรกรการประเมินการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ทะลายปาล์มการให้บริการเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เกษตรกรรมครบวงจรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรในเมืองเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ของเสียภาคเกษตรกรรมความคล้ายคลึงความคิดเห็นของเกษตรกรความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานความต้องการในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งความต้องการสื่อของเกษตรกรความปลอดภัยความปลอดภัยอาหารความเป็นไปได้ทางการตลาดความพึงพอใจเครือข่ายเครือข่าย (network)เครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผลการดำเนินงานธุรกิจ ต้นทุนการผลิตโครงการเพชรสมุทรคีรีโครงการภูฟ้าพัฒนาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดนครปฐมชุมชนเช้มแข็ง (strength community)ชุมชนห้วยแคนดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาติดัชนีความหลากหลายตลาดของดี SMEs เกษตรไทยตลาดข้อตกลงตลาดคลองผดุงกรุงเกษมตลาดออนไลน์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทางเดินเท้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมธุรกิจเกษตรธุรกิจชุมชนธุรกิจชุมชน (community enterprises)นวัตกรรมกระบวนการด้านการเกษตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนิเวศนเกษตรเนื้อสุกรบ่อเกลือใต้บ้านนกแอ่นกินรังประเภทต้นกล้าปัจจัยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาป่านศรนารายณ์ปาล์มน้ำมันเป็ดแปลงทดสอบกึ่งสาธิต (demonstrate trial)แปลงมะขามป้อมแปลงสาธิตฝนหลวงฝนหลวง พัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่ใช้ประโยชน์ฟักข้าวภาคกลางมดมะขามป้อมมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมันสำปะหลังมาตรฐานสินค้ามาตรบานสินค้าอาหารระบบฐานข้อมูลระบบตลาดค้ามูลสุกรรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโรคใบด่างมันสำปะหลังวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรศูนย์กระจายศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากส่วนประสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดสารเร่งเนื้อแดงสำรวจสุขภาวะไส้เดือนหน่อไม้ฝรั่งหมู่บ้านทับทิมสยามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห่วงโซ่อุปทาน

  Interest

  ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2561 - ก.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • ก.ย. 2558 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.พ. 2557 - มิ.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B
   • ห้องห้อง 508 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation