Person Image

Administration

Education

 • ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • Ph.D. (Applied Econmics), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2556
 • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

Expertise Cloud

community enterpriseKnowledge ManagementLocal WisdomNakhon Pathom’s Bamboo RiceNakhonchaisri pummelopotential developmentretailseedling typesustainable agricultureswiftletswiftlet houseTVRDCWell-bingกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เห็ดหูหนูการกระจายอำนาจการจัดการความรู้การจัดการสินค้าเกษตรการใช้ประโยชน์มูลสุกรการประเมินการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ทะลายปาล์มการวิเคราะห์ทะลายปาล์ม (bunch analysis)การวิเคราะห์มูลค่าการส่งเสริมการเกษตรการให้บริการความพึงพอใจความมั่นคงทางอาหารความสูญเสียอาหารเครือข่าย (network)เครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผลการดำเนินงานธุรกิจ ต้นทุนการผลิตโครงการเพชรสมุทรคีรีโครงการภูฟ้าพัฒนาจังหวัดนครปฐมชุมชนเช้มแข็ง (strength community)ดัชนีความสูญเสียอาหารระดับชาติดัชนีความหลากหลายตลาดข้อตกลงตลาดออนไลน์ทางเดินเท้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมธุรกิจเกษตรธุรกิจชุมชนธุรกิจชุมชน (community enterprises)นวัตกรรมกระบวนการด้านการเกษตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนิเวศนเกษตรเนื้อสุกรบ่อเกลือใต้บ้านนกแอ่นกินรังประเภทต้นกล้าปัจจัยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาป่านศรนารายณ์ปาล์มน้ำมันเป็ดแปลงทดสอบกึ่งสาธิต (demonstrate trial)แปลงมะขามป้อมแปลงสาธิตโปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดผู้ประกอบการต้นแบบผู้สูงอายุฝนหลวงฝนหลวง พัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่ใช้ประโยชน์ฟักข้าวภาคกลางมดมะขามป้อมมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมาตรฐานสินค้ามาตรบานสินค้าอาหารระบบฐานข้อมูลระบบตลาดค้ามูลสุกรรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรศูนย์กระจายศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสารเร่งเนื้อแดงสำรวจสุขภาวะไส้เดือนหน่อไม้ฝรั่งหมู่บ้านทับทิมสยามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห่วงโซ่อุปทานเห็ดอินทรีย์แหล่งปลูกอาชีพเสริม

Interest

ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
  • ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก