Person Image

  Education

  • Ph.D. (Freshwater Biology), Liverpool University , UNITED KINGDOM
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ. ( การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  apple snailAS-ISKbioaccumulationbiodiversitybiological controlbiomagnificationBrown MossClimate changeEnvironmental Product DeclarationEutrophicationfishfreshwatergolden apple snailgrazingGreenhouse Gas (GHG)invasive speciesLife cycle assessmentOrganic jasmine ricephytoplanktonshallow lakesilver nanoparticlesSustainable Rice Platform (SRP)toxicityWater bodieswater flea (Moina macrocopa).Water footprintWater levelswater qualitywater securitywetlandWRAWste footprintZooplanktonการเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินทางสังคมการเกษตรกรรมยั่งยืนการแก่งแย่งอาหารการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการดินตะกอนการใช้ที่ดินการโต?แย?งการโต?แย?งทางวิทยาศาสตร?ทักษะการโต?แย?งทางวิทยาศาสตร? ชีววิทยาการประเมินความยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนการเพิ่มขึ้นทางชีวภาพการฟื้นฟูคุณภาพน้ำการฟื้นฟูป่าชายเลนการมีส่วนร่วมของประชาชนการรุกรานการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์การสะสมทางชีวภาพกุ้งเครฟิชโกงกางข้าวความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพดินและน้ำคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ป่าชายเลนคุณภาพน้ำ สมบัติดิน ป่าชายเลนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสกุลชนิดพันธุ์รุกรานชีวพิษชีววิทยาทางน้ำเชื้อเพลิงชีวภาพตัวชี้วัดทางชีวภาพนาเคมีนาอินทรีย์นิเวศวิทยาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ยูโทรฟิเคชัน การบำบัดน้ำเสียบึงบอระเพ็ด การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพไบรโอซัวปลาปลากดเกราะปลาเจดเพริชป่าชายเลนพลังงานทดแทนแพงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์มาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนยูโทรฟิเคชันยูโทรฟิเคชั่นระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำย่อยน้ำซองเศรษฐสังคมสมบัติดินสมุทรสงครามสัตว์น้ำต่างถิ่นสารพิษไซยาโนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งมีชีวิตในน้ำสิ่งแวดล้อมทางน้ำหอยโข่งหอยเชอรี่แหล่งน้ำ

  Interest

  ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (241)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toxicity, bioaccumulation and biomagnification of silver nanoparticles in green algae (Chlorella sp.), water flea (Moina macrocopa), blood worm (Chironomus spp.) and silver barb (Barbonymus gonionotus)Yoo-iam M., Chaichana R., Satapanajaru T.2014Chemical Speciation and Bioavailability
  26(4),pp. 257-265
  66
  2Birds as eutrophicating agents: A nutrient budget for a small lake in a protected areaChaichana R., Chaichana R., Leah R., Moss B.2010Hydrobiologia
  646(1),pp. 111-121
  42
  3A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditionsVilizzi L., Copp G.H., Copp G.H., Copp G.H., Copp G.H., Hill J.E., Adamovich B., Aislabie L., Akin D., Al-Faisal A.J., Almeida D., Azmai M.N.A., Bakiu R., Bakiu R., Bellati A., Bernier R., Bies J.M., Bilge G., Branco P., Bui T.D., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Cardoso Ramos H.A., Castellanos-Galindo G.A., Castellanos-Galindo G.A., Castro N., Chaichana R., Chainho P., Chainho P., Chan J., Cunico A.M., Curd A., Dangchana P., Dashinov D., Davison P.I., de Camargo M.P., Dodd J.A., Durland Donahou A.L., Durland Donahou A.L., Edsman L., Ekmekçi F.G., Elphinstone-Davis J., Erős T., Evangelista C., Fenwick G., Ferincz Á., Ferreira T., Feunteun E., Filiz H., Forneck S.C., Gajduchenko H.S., Gama Monteiro J., Gestoso I., Gestoso I., Giannetto D., Gilles A.S., Gizzi F., Glamuzina B., Glamuzina L., Goldsmit J., Goldsmit J., Gollasch S., Goulletquer P., Grabowska J., Harmer R., Haubrock P.J., Haubrock P.J., Haubrock P.J., He D., Hean J.W., Hean J.W., Herczeg G., Howland K.L., İlhan A., Interesova E., Interesova E., Interesova E., Jakubčinová K., Jelmert A., Johnsen S.I., Kakareko T., Kanongdate K., Killi N., Kim J.E., Kırankaya Ş.G., Kňazovická D., Kopecký O., Kostov V., Koutsikos N., Kozic S., Kuljanishvili T., Kumar B., Kumar L., Kurita Y., Kurtul I., Lazzaro L., Lee L., Lehtiniemi M., Leonardi G., Leuven R.S.E.W., Li S., Lipinskaya T., Liu F., Lloyd L., Lloyd L., Lorenzoni M., Luna S.A., Lyons T.J., Lyons T.J., Magellan K., Magellan K., Malmstrøm M., Marchini A., Marr S.M., Masson G., Masson L., McKenzie C.H., Memedemin D.2021Science of the Total Environment
  788
  37
  4Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholdersCopp G.H., Copp G.H., Copp G.H., Vilizzi L., Wei H., Li S., Piria M., Al-Faisal A.J., Almeida D., Atique U., Al-Wazzan Z., Bakiu R., Bakiu R., Bašić T., Bui T.D., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Canning-Clode J., Castro N., Castro N., Chaichana R., Çoker T., Dashinov D., Ekmekçi F.G., Erős T., Ferincz Á., Ferreira T., Giannetto D., Gilles A.S., Głowacki Ł., Goulletquer P., Interesova E., Interesova E., Iqbal S., Jakubčinová K., Kanongdate K., Kim J.E., Kopecký O., Kostov V., Koutsikos N., Kozic S., Kristan P., Kurita Y., Lee H.G., Leuven R.S.E.W., Lipinskaya T., Lukas J., Marchini A., González Martínez A.I., Masson L., Memedemin D., Moghaddas S.D., Monteiro J., Mumladze L., Naddafi R., Năvodaru I., Olsson K.H., Olsson K.H., Onikura N., Paganelli D., Pavia R.T., Perdikaris C., Pickholtz R., Pietraszewski D., Povž M., Preda C., Ristovska M., Rosíková K., Santos J.M., Semenchenko V., Senanan W., Simonović P., Smeti E., Števove B., Švolíková K., Ta K.A.T., Tarkan A.S., Tarkan A.S., Top N., Tricarico E., Uzunova E., Vardakas L., Verreycken H., Zięba G., Mendoza R.2021Environmental Modelling and Software
  135
  35
  5Seasonal impact of waterfowl on communities of macrophytes in a shallow lakeChaichana R., Leah R., Moss B.2011Aquatic Botany
  95(1),pp. 39-44
  21
  6Assessment of the invasive catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) in Thailand: Ecological impacts and biological control alternativesChaichana R., Jongphadungkiet S.2013Tropical Zoology
  25(4),pp. 173-182
  20
  7Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impactsMungkung R., Pengthamkeerati P., Chaichana R., Watcharothai S., Kitpakornsanti K., Tapananont S.2019Journal of Cleaner Production
  211,pp. 687-694
  20
  8The potential ecological impact of the exotic snail Pomacea canaliculata on the Thai native snail Pila scutataChaichana R., Sumpan T.2014ScienceAsia
  40(1),pp. 11-15
  16
  9Habitat, abundance and diet of invasive suckermouth armored catfish (Loricariidae Pterygoplichthys) in the Nong Yai Canal, East ThailandChaichana R., Pouangcharean S., Yoonphand R.2011Tropical Zoology
  24(1),pp. 49-62
  12
  10Conservation of pond systems: A case study of intractability, Brown Moss, UKChaichana R., Chaichana R., Leah R., Moss B.2011Hydrobiologia
  664(1),pp. 17-33
  11
  11Environmental tolerance of invasive golden apple snails (Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822)) and thai native apple snails (Pila scutata, (Mousson, 1848))Chaichana R., Sumpan T.2015Tropical Ecology
  56(3),pp. 347-355
  10
  12Do non-native ornamental fishes pose a similar level of invasion risk in neighbouring regions of similar current and future climate? Implications for conservation and managementWei H., Wei H., Wei H., Chaichana R., Vilizzi L., Daengchana P., Liu F., Nimtim M., Zhu Y., Li S., Hu Y., Copp G.H., Copp G.H., Copp G.H., Copp G.H.2021Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems
  8
  13Nutrient enrichment alters life-history traits of non-native fish Pterygoplichthys spp. in sub-tropical riversWei H., Chaichana R., Liu F., Liu F., Luo D., Qian Y., Gu D., Mu X., Xu M., Hu Y.2018Aquatic Invasions
  13(3),pp. 421-432
  7
  14Impacts, control and perception of introduced Crayfish in ThailandChaichana R., Wanjit C.2018Aquatic Ecosystem Health and Management
  21(1),pp. 60-69
  5
  15Ecological roles of commercial mangrove plantation forests for benthic macroinvertebrate communities in ThailandChoosak S., Thongjoo C., Chaichana R.2016Applied Ecology and Environmental Research
  14(2),pp. 421-432
  4
  16Unialgal blooms of cyanobacteria in oxidation ponds of the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, ThailandChaichana R., Dampin N.2016EnvironmentAsia
  9(2),pp. 150-157
  4
  17Ecological importance and biological resource conservation of Boraphet marsh, ThailandChaichana R., Choowaew S.2013ScienceAsia
  39(2),pp. 105-110
  3
  18Development and application of a multilingual electronic decision-support tool for risk screening non-native terrestrial animals under current and future climate conditionsVilizzi L., Piria M., Piria M., Pietraszewski D., Kopecký O., Špelić I., Radočaj T., Šprem N., Ta K.A.T., Tarkan A.S., Tarkan A.S., Weiperth A., Yoğurtçuoğlu B., Candan O., Herczeg G., Killi N., Lemić D., Szajbert B., Almeida D., Al-Wazzan Z., Atique U., Bakiu R., Bakiu R., Chaichana R., Dashinov D., Ferincz Á., Flieller G., Gilles A.S., Goulletquer P., Interesova E., Interesova E., Interesova E., Iqbal S., Koyama A., Kristan P., Li S., Lukas J., Lukas J., Moghaddas S.D., Monteiro J.G., Mumladze L., Olsson K.H., Olsson K.H., Paganelli D., Perdikaris C., Pickholtz R., Preda C., Ristovska M., Švolíková K.S., Števove B., Uzunova E., Vardakas L., Verreycken H., Wei H., Wei H., Zięba G.2022NeoBiota
  76,pp. 211-236
  3
  19Foraging effects of the invasive alien fish Pterygoplichthys on eggs and first-feeding fry of the native Clarias macrocephalus in ThailandChaichana R., Pouangcharean S., Yoonphand R.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 581-588
  2
  20Soil fertility improvement from commercial monospecific mangrove forests (Rhizophora apiculata) at Yeesarn Village, Samut Songkram Province, ThailandThongjoo C., Choosak S., Chaichana R.2018Tropical Ecology
  59(1),pp. 91-97
  2
  21Current status and potential risks of established alien fish species in ChinaLuo D., Luo D., Luo D., Wei H., Chaichana R., Yang D., Gu D., Mu X., Xu M., Yang Y., Jin S., Jin S., Hu Y.2019Aquatic Ecosystem Health and Management
  22(4),pp. 371-384
  2
  22Water chemistry, phytoplankton diversity and severe eutrophication with detection of microcystin contents in thai tropical urban pondsPrasertphon R., Jitchum P., Chaichana R.2020Applied Ecology and Environmental Research
  18(4),pp. 5939-5951
  1
  23Role of freshwater bryozoans in wastewater treatment ponds at laem phak bia environmental research and development project site, Phetchaburi province, ThailandNimtim M., Chaichana R., Wood T.S.2020Agriculture and Natural Resources
  54(6),pp. 649-656
  1
  24Phylogenomics reveals deep relationships and diversification within phylactolaemate bryozoansSaadi A.J., Bibermair J., Kocot K.M., Roberts N.G., Hirose M., Calcino A., Baranyi C., Chaichana R., Wood T.S., Schwaha T.2022Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
  289(1986),pp. 20221504
  0
  25Wastewater Treatment Efficiency by a Freshwater Phylactolaemate Bryozoan and Experimental Feeding with ProtozoaThongdang W., Chaichana R., Wood T.S.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(5),pp. 515-526
  0
  26Measuring sustainability performance of rice cultivation in Thailand using Sustainable Rice Platform indicatorsMungkung R., Sitthikitpanya S., Chaichana R., Bamrungwong K., Santitaweeroek Y., Jakrawatana N., Silalertruksa T., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2022International Journal of Agricultural Sustainability
  0
  27Reconstructing the neuromuscular ground pattern of phylactolaemate bryozoans: new data from the LophopodidaeBibermair J., Wood T.S., Chaichana R., Schwaha T.2022BMC Ecology and Evolution
  22(1)
  0
  28Efficiency of glutinous rice straw extracts (Rd-six) and water hyacinth in inhibiting algal growth and reducing nutrients from a hyper-eutrophic pondIntasan W., Chaichana R., Anurakpongsatorn P.2020Environment and Natural Resources Journal
  19(1),pp. 24-33
  0
  29Lead contamination and bioaccumulation in a lotic ecosystem around an abandoned mining area of Khliti Creek, Kanchanaburi province, ThailandZungbudda P., Boonsoong B., Chaichana R.2019Applied Ecology and Environmental Research
  17(2),pp. 3897-3908
  0