Expertise Cloud

absoluteAllelochemicalsantiprotozoalAraceaeBueng BoraphetChemotaxonomycultureCyanobacteriaDevelopmentdistillationenfleurageessential oilgrowthLasia spinosaLasiantheaeLife cycle assessmentlipophilic extractmedicinal plantsMeliaceaeMimosa diplotrichaNew speciesplant extractRutaceaeseed germinationSeedling growthsolvent extractionStemona tuberosastemonaceaeการขยายพันธุ์การเติบโตการเติบโตของต้นกล้าการเติบโตและ พัฒนาการการทำงานการประมวลผลภาพการประเมินสภาพแวดล้อมการปลูกเลี้ยงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาคการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการส่งออกการสอบวิเคราะห์โดยวิธีทางชีวเคมีการสอบวิเคราะห์โดยวิธีทางชีววิธีการสำรวจการสำรวจ ความเป็นไปได้ หยีน้ำ ไบโอดีเซลการอนุกรมวิธานการอนุรักษ์และขยายพันธุ์การอบดินขว้าวขว้าว พฤกษเคมีเปรียบเทียบ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเขตกรรมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาวเขยตายไขเย็นคลอโรฟิลล์เอความหลากหลายคุณภาพน้ำคุณสมบัติของน้ำคูมารินแคนตาแซนธินแคโรทีนอยด์แคลลัสโครมาโตกราฟีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดระนองไทโรซีนไคเนสบึงบอระเพ็ดเบต้าแคโรทีนพฤกษเคมีพัฒนาการพันธุ์ดอกซ้อนพันธุศาสตร์พืชชั่นต่ำพืชน้ำพืชบุกบอน อุทยานแห่งชาติไทรโยคพืชบุกบอนบนดินพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)พืชวงศ์ทานตะวันพืชสมุนไพรแพลงค์ตอนภาคตะวันออก (Eastern)ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือขมวลชีวภาพมะกอกมะกอกโอลีฟมาลาเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลุ่มน้ำคลองกำพวนสกุล Charaสกุล Scenedesmusสารบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายไฟสาหร่ายสีเขียว

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 35 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)