ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์
TEC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์

TEC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ภาสิณี วรชนะนันท์

Email: fscipsn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5444 ต่อ 1510

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วิรงค์ จันทร

Email: fsciwrc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8036

รศ.รัฐชา ชัยชนะ

Email: fscircc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5444 ext. 15

ประวีณ บุณหนุน

 

 

โชติกา ลอยทวินันท์

 

 

ทิพย์วิภา มีไชย

 

 

อนงค์ลักษณ์ พิมมะดี

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ธรวรรณ ถิรศักดิ์ธนา

 

 

ปุนยานุช แดงชะนะ