Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.Sc.(Aquaculture), Asian Institute of Technology , ไทย
  • D.Tech.Sc.(Aquaculture), Asian Institute of Technology , ไทย

  Expertise Cloud

  Moving bed(Clarias macrocephalusaerationAlien Fish SpeciesammoniaamylaseanestheticAnti-nutritional factorArtificial fertilizationAsian seabassastaxanthinAvaila-Znbackground colorBagrid catfishbiodiversityBlue swimming crabBoiled Shrimp ColorBrachygobius doriaebreeding performancebreeding, hormone injection,Broadhead CatfishBumblebee Gobybutyric acidCage cultureCalcium and Phosphorus depositionCape Phan WaCapsanthincaptivity, stress, cortisolcatfishClarias macrocephalusclosed culture systemCooked colorCooling rateCrabCrab threateningCryopreservationDecision tree algorithmdifferent feedsdigestibilitydigestive enzymesdiseasedisease resistancedurianEnergy savingEngineered hormoneEri silkwormExogenous MelatoninExtendersfarmersFemale BroodstockFemale Broodstock Performancefemale walking catfishfillet colorFirst PubertyFirst Sexual MaturationfishFish growth hormoneFish sizefood fishfood safetyforaging impactfreshwaterGAPGiant freshwater prawngrowthguar mealHemibagrus wyckioideshybrid catfishHybrid red tilapiaHydro cloneimmune systemimplementationIn vitro digestibilityIn vitro incubationInfrared ceramicInfrared ray emissioninvasioninvasive alien fishinvasive specieslight intensitylipaseLiposomeLitopenaeus vannameiluteinMachine learningMacrobrachium rosenbergiiMale BroodstockMelatoninNile tilapiaproteaseRed tilapiawater bodiesWater qualityYeastZinc Amino AcidZinc amino acid complexการเจริญเติบโตปลาสวายสังกะสีอินทรีย์แหล่งน้ำ

  Interest

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2558 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
  • ส.ค. 2546 - มิ.ย. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
  • ต.ค. 2544 - ก.ย. 2546 หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization and activity of digestive enzymes in different sizes of nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Klahan R., Areechon N., Yoonpundh R., Engkagul A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 143-153
  28
  2Impact of different pond bottom soil substrates on blue swimming crab (Portunus pelagicus) cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(4),pp. 325-332
  5
  3Effects of exogenous melatonin and zinc amino acid on male clarias macrocephalus broodstockAripin S.A., Aripin S.A., Jintasataporn O., Yoonpundh R.2018Asian Journal of Scientific Research
  11(4),pp. 515-521
  3
  4Oxygen consumption rates of hybrid red tilapia at different sizes during challenge to water velocityIs-Haak J., Is-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(2),pp. 52-65
  3
  5Evaluation of oxygen budget and mechanical aeration requirements of red tilapia cage-culture in earthen pondsIs-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 197-204
  3
  6Effect of different feed loading on sediment accumulation rate and carbon burial rate in the polyculture system of nile tilapia (Oreochromis niloticus) and pacific white shrimp (litopenaeus vannamei)Kunlapapuk S., Wudtisin I., Yoonpundh R., Sirisuay S.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(3),pp. 30-42
  2
  7Changes in phytoplankton populations within integrated culture systems of caged nile tilapia with open-pond pacific white shrimp and giant freshwater prawnKulabtong S., Wudtisin I., Areechon N., Yoonpundh R.2019International Journal of Agricultural Technology
  15(3),pp. 425-444
  2
  8Effects of melatonin and zinc amino acid on female walking catfish (Clarias macrocephalus) broodstock performanceAripin S.A., Jintasataporn O., Yoonpundh R.2018Journal of Biological Sciences
  18(6),pp. 289-296
  1
  9Installation of shelters on growth and survival of blue swimming crab (Portunus pelagicus) for development of its cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(1),pp. 139-145
  0
  10Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in diets on growth performance and resistant against virulence vibrio parahaemolyticus (vpAHPND) in sand worms (perinereis nuntia)Samhuay C., Jintasataporn O., Yoonpundh R.2020Journal of Current Science and Technology
  10(2),pp. 155-163
  0
  11Water Quality Management Guidelines to Reduce Mortality Rate of Red Tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus) Fingerlings Raised in Outdoor Earthen Ponds with a Recirculating Aquaculture System Using Machine Learning TechniquesMatondang P.A.S., Taparhudee W., Yoonpundh R., Jongjaraunsuk R.2022ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports
  25(4),pp. 30-41
  0