Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Ph.D.(Aquaculture Engineering), The University of Stirling, สหราชอาณาจักร, 2546

  Expertise Cloud

  anatomyaquacultureBetta splendensBlue swimming crabcannibalismclosed hatchery systemClove oilCorallimorpharianeugenolGMPgrowthlow salinity waterMacropodinaeMorphologyNile tilapiaOrnamental fishornamental speciesperciformPortunus pelagicusRed tilapiaSiamese fighting fishSurvivalSyzygium aromaticumTaxonomytemperature stressTHAILAND Tilapiatoxictoxicityveliger larvaeVibrio parahaemolyticusVitamin Cwater and soil qualitiesWATER EXCHANGEwater exchange systemWater levelWater qualityWater treatmentกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนาเกลียวลำเลียงขนส่งปลานิลความเข้มแข็งความหนาแน่นความหลากหลายทางพันธุกรรมคอมพิวเตอร์วิทัศน์คุณภาพน้ำเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องให้อากาศเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเครื่องให้อาหารอัตโนมัติดาวเทียมทรัพยากรสัตว์น้ำทรีฮาโลสไทยแลนด์น้ำความเค็มต่ำบ่อน้ำประชาคมแพลงก์ตอนพืชประเทศไทย ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการว่ายน้ำปริมาณไข่ปลา ปลานิล อุปกรณ์ลำเลียงปลาปลากะพงขาวปลาทูปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปลานิลแดงปศุสัตว์และสัตว์น้ำปูม้าโปรแกรมสำเร็จรูปพฤติกรรมการว่ายน้ำพ่อแม่พันธุ์สัตว์พันธุกรรมพันธุศาสตร์ประชากรพาราฮีโมไลติคัสพื้นที่น้ำท่วมพื้นผผิวทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติแพลงก์ตอนระบบผู้เชี่ยวชาญระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบอัตโนมัติรูปแบบการเลี้ยงโรคกุ้งทะเลโรคอีเอ็มเอสลูกปลาวิบริโอวิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมรรถภาพการสืบพันธุ์สิ่งแวดล้อมสูตรอาหารปลาสูตรอาหารปลาสวยงามสูตรอาหารสัตว์น้ำอ่าวไทยแอปพลิเคชั่น

  Interest

  Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2546 - ก.ค. 2550 หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 28 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Acute toxicity and anaesthetic effect of clove oil and eugenol on Siamese fighting fish, Betta splendensPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
  25(1),pp. 163-175
  13
  2Application of an electrolytic water treatment technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) closed-hatchery systemTaparhudee W., Suksamran S., Srisapoome P., Chuchird N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 503-512
  8
  3Anaesthetic efficacy of clove oil-coated LDPE bag on improving water quality and survival in the Siamese fighting fish, Betta splendens, during transportationPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
  25(1),pp. 197-209
  6
  4A comparison of rearing Pacific white shrimp (Liptopenaeus vannamei Boone, 1931) in earthen ponds and in ponds lined with polyethylenePrawitwilaikul O., Limsuwan C., Taparhudee W., Chuchird N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 167-171
  6
  5Comparative study on paddle-wheel aerators using electric motors and diesel engines in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture pondsTaparhudee W., Benjaprasertsri M., Sattiti B.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 522-530
  4
  6Impact of different pond bottom soil substrates on blue swimming crab (Portunus pelagicus) cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(4),pp. 325-332
  3
  7Oxygen consumption rates of hybrid red tilapia at different sizes during challenge to water velocityIs-Haak J., Is-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(2),pp. 52-65
  2
  8Evaluation of oxygen budget and mechanical aeration requirements of red tilapia cage-culture in earthen pondsIs-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 197-204
  2
  9A skeleton reconstruction algorithm for identifying individual fish fry in a population imageBoonchuaychu T., Wattuya P., Taparhudee W.2015IST 2015 - 2015 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Proceedings
  2
  10Appropriate postlarval age and stocking densities of Litopenaeus vannamei Boone for rearing in low salinity waterLimhang K., Limsuwan C., Chuchird N., Taparhudee W.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 859-869
  1
  11Morphology and anatomy of corallimorpharian Metarhodactis aff. Boninensis from ThailandDokkaew S., Kaewsuralikhit C., Takagi Y., Taparhudee W.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(1),pp. 1-13
  0
  12Installation of shelters on growth and survival of blue swimming crab (Portunus pelagicus) for development of its cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(1),pp. 139-145
  0
  13Weight estimation of asian sea bass (lates calcarifer) comparing whole body with and without fins using computer vision techniqueJongjaraunsuk R., Taparhudee W.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(10)
  0
  14Weight estimation model for red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) from imagesJongjaraunsuk R., Taparhudee W.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 215-224
  0
  15Minimum Requirement to Improve Quality before Discharging from Hybrid Red Tilapia Intensive Cage-Culture in Earthen Ponds to the EnvironmentTaparhudee W., Is-Haak J., Jongjaraunsuk R.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(4),pp. 340-347
  0
  16Automated molting detection system for commercial soft-shell crab (Portunus pelagicus) productionNimitkul S., Phromsuthirak K., Taparhudee W., Areekul V., Oniam V., Arkronrat W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 614-622
  0