Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Ph.D.(Aquaculture Engineering), The University of Stirling, สหราชอาณาจักร, 2546

  Expertise Cloud

  AnatomyAquacultureBetta splendensBlue swimming crabcannibalismclosed hatchery systemClove oilCorallimorpharianeugenolGMPgrowthImage analysislow salinity waterMacropodinaeManual feedingMetarhodactis aff. boninensisMicrosatelliteMilkfishModelmorphologyNile tilapiaNutrientnutritional valueOreochromis spporganic aquacultureOrnamental fishornamental speciesoverlapping objectsOxygen consumption ratePacific white shrimpPACIFIC WHITE SHRIMP Pacific white shrimp broodstockPacific white Shrimp Litopenaeus vannameperciformPortunus pelagicuspreservationprogramว aquatic animal lengthRed tilapiaReducing environmental pollutionREMOTE SENSINGSATELLITESScrew conveyorSeabass (Lates calcarifer)sedativesedative activitysedative packagingSedimentationsexual selectionshape analysisshrimp cultureShrimp low salinity conditionSiamese fighting fishSurvivalSyzygium aromaticumtilapiaWater qualityWater treatmentWeight estimationWELLSWhole bodywireless Ethernet technologyกระชังการเก็บเกี่ยวปลาการเกษตรเชิงพาณิชย์การจัดการฟาร์มการจัดการโรคกุ้งทะเลการจำแนกรูปภาพการตรวจประมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ที่ดีการตรวจประเมินการทำประมงการบริโภคออกซิเจนการบำบัดน้ำการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีการประเมินคุณภาพสายพันธุ์การประเมินน้ำหนักการแปรรูปการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงการฟักเป็นตัวการเรียนรู้ด้วยเครื่องการลดการสูญเสียการลอกคราบของปูม้าการเลี้ยงการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินการเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานการวางไข่การสำรวจข้อมูลระยะไกลการอนุบาลระบบปิดกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมปลานิลแดงแพลงก์ตอนระบบผู้เชี่ยวชาญอ่าวไทยแอปพลิเคชั่น

  Interest

  Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2546 - ก.ค. 2550 หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 28 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Acute toxicity and anaesthetic effect of clove oil and eugenol on Siamese fighting fish, Betta splendensPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
  25(1),pp. 163-175
  20
  2Anaesthetic efficacy of clove oil-coated LDPE bag on improving water quality and survival in the Siamese fighting fish, Betta splendens, during transportationPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
  25(1),pp. 197-209
  10
  3A comparison of rearing Pacific white shrimp (Liptopenaeus vannamei Boone, 1931) in earthen ponds and in ponds lined with polyethylenePrawitwilaikul O., Limsuwan C., Taparhudee W., Chuchird N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 167-171
  9
  4Application of an electrolytic water treatment technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) closed-hatchery systemTaparhudee W., Suksamran S., Srisapoome P., Chuchird N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 503-512
  8
  5Impact of different pond bottom soil substrates on blue swimming crab (Portunus pelagicus) cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(4),pp. 325-332
  5
  6Comparative study on paddle-wheel aerators using electric motors and diesel engines in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture pondsTaparhudee W., Benjaprasertsri M., Sattiti B.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 522-530
  4
  7Weight estimation of asian sea bass (lates calcarifer) comparing whole body with and without fins using computer vision techniqueJongjaraunsuk R., Taparhudee W.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(10)
  4
  8Weight estimation model for red tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) from imagesJongjaraunsuk R., Taparhudee W.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 215-224
  3
  9Oxygen consumption rates of hybrid red tilapia at different sizes during challenge to water velocityIs-Haak J., Is-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(2),pp. 52-65
  3
  10Evaluation of oxygen budget and mechanical aeration requirements of red tilapia cage-culture in earthen pondsIs-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 197-204
  3
  11A skeleton reconstruction algorithm for identifying individual fish fry in a population imageBoonchuaychu T., Wattuya P., Taparhudee W.2015IST 2015 - 2015 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Proceedings
  3
  12Weight Estimation of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) Using Image Analysis with and without Fins and TailTaparhudee W., Jongjaraunsuk R.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(2),pp. 19-32
  1
  13Minimum Requirement to Improve Quality before Discharging from Hybrid Red Tilapia Intensive Cage-Culture in Earthen Ponds to the EnvironmentTaparhudee W., Is-Haak J., Jongjaraunsuk R.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(4),pp. 340-347
  1
  14Automated molting detection system for commercial soft-shell crab (Portunus pelagicus) productionNimitkul S., Phromsuthirak K., Taparhudee W., Areekul V., Oniam V., Arkronrat W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 614-622
  1
  15Application of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) with Area Image Analysis of Red Tilapia Weight Estimation in River-Based Cage CultureTaparhudee W., Jongjaraunsuk R., Nimitkul S., Mathurossuwan W.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(1),pp. 119-130
  1
  16Appropriate postlarval age and stocking densities of Litopenaeus vannamei Boone for rearing in low salinity waterLimhang K., Limsuwan C., Chuchird N., Taparhudee W.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 859-869
  1
  17Morphology and anatomy of corallimorpharian Metarhodactis aff. Boninensis from ThailandDokkaew S., Kaewsuralikhit C., Takagi Y., Taparhudee W.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(1),pp. 1-13
  0
  18Installation of shelters on growth and survival of blue swimming crab (Portunus pelagicus) for development of its cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(1),pp. 139-145
  0
  19Behavioural Response Detection in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) With Different Formalin Concentrations Using Tracker Software-Based Computer Vision TechniquesTaparhudee W., Jongjaraunsuk R.2023Asian Fisheries Science
  36(1),pp. 48-58
  0
  20The Effect of Light-Emitting Diodes (LEDs) on the Development of Duckweed (Lemna minor) in Co-Culture with Red Tilapia (Oreochromis spp.)Luo J., Chien Y.H., Taparhudee W., Kitikiew S., Kantha P.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(2),pp. 99-115
  0