Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Ph.D.(Aquaculture Engineering), The University of Stirling, สหราชอาณาจักร, 2546

  Expertise Cloud

  anatomyaquacultureBetta splendensBlue swimming crabcannibalismclosed hatchery systemClove oilCorallimorpharianeugenolGMPgrowthlow salinity waterMacropodinaemorphologyNile tilapianutritional valueorganic aquacultureOrnamental fishornamental speciesperciformPortunus pelagicussiamese fighting fishskeletonSperm motilityspermatozoaspheroid cellstrain evaluationsurvivalSyzygium aromaticumWater treatmentกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนาขนส่งปลานิลความเข้มแข็งความหนาแน่นความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องให้อากาศเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเครื่องให้อาหารอัตโนมัติดาวเทียมทรัพยากรสัตว์น้ำทรีฮาโลสไทยแลนด์น้ำความเค็มต่ำบ่อน้ำประชาคมแพลงก์ตอนพืชประเทศไทย ประสิทธิภาพปริมาณไข่ปลา ปลานิล อุปกรณ์ลำเลียงปลาปลากะพงขาวปลาทูปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปศุสัตว์และสัตว์น้ำปูม้าโปรแกรมสำเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์สัตว์พันธุกรรมพันธุศาสตร์ประชากรพาราฮีโมไลติคัสพื้นที่น้ำท่วมพื้นผผิวทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติแพลงก์ตอนฟาร์มปลาไมโครแซทเทลไลท์ระบบตรวจจับระบบผู้เชี่ยวชาญระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบอัตโนมัติรูปแบบการเลี้ยงโรคกุ้งทะเลโรคอีเอ็มเอสลูกปลาวิบริโอวิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมรรถภาพการสืบพันธุ์สิ่งแวดล้อมสูตรอาหารปลาสูตรอาหารปลาสวยงามสูตรอาหารสัตว์น้ำหนอนหอยแมลงภู่อัตราการฟักอัตราส่วนทางเพศอาชีพของเกษตรกรอ่าวไทยอาหารแช่แข็งอาหารปลาสวยงามอิเลคโทรไลซิสอิออนที่สำคัญแอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ

  Interest

  Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 28 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Acute toxicity and anaesthetic effect of clove oil and eugenol on Siamese fighting fish, Betta splendensPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
   25(1),pp. 163-175
   13
   2Application of an electrolytic water treatment technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) closed-hatchery systemTaparhudee W., Suksamran S., Srisapoome P., Chuchird N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(3),pp. 503-512
   8
   3Anaesthetic efficacy of clove oil-coated LDPE bag on improving water quality and survival in the Siamese fighting fish, Betta splendens, during transportationPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
   25(1),pp. 197-209
   5
   4A comparison of rearing Pacific white shrimp (Liptopenaeus vannamei Boone, 1931) in earthen ponds and in ponds lined with polyethylenePrawitwilaikul O., Limsuwan C., Taparhudee W., Chuchird N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 167-171
   5
   5Comparative study on paddle-wheel aerators using electric motors and diesel engines in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture pondsTaparhudee W., Benjaprasertsri M., Sattiti B.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(3),pp. 522-530
   3
   6Impact of different pond bottom soil substrates on blue swimming crab (Portunus pelagicus) cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2018Walailak Journal of Science and Technology
   15(4),pp. 325-332
   2
   7A skeleton reconstruction algorithm for identifying individual fish fry in a population imageBoonchuaychu T., Wattuya P., Taparhudee W.2015IST 2015 - 2015 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Proceedings
   2
   8Oxygen consumption rates of hybrid red tilapia at different sizes during challenge to water velocityIs-Haak J., Is-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2019Journal of Fisheries and Environment
   43(2),pp. 52-65
   1
   9Evaluation of oxygen budget and mechanical aeration requirements of red tilapia cage-culture in earthen pondsIs-Haak J., Kaewnern M., Yoonpundh R., Taparhudee W.2020Agriculture and Natural Resources
   54(2),pp. 197-204
   1
   10Appropriate postlarval age and stocking densities of Litopenaeus vannamei Boone for rearing in low salinity waterLimhang K., Limsuwan C., Chuchird N., Taparhudee W.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(5),pp. 859-869
   1
   11Morphology and anatomy of corallimorpharian Metarhodactis aff. Boninensis from ThailandDokkaew S., Kaewsuralikhit C., Takagi Y., Taparhudee W.2018Journal of Fisheries and Environment
   42(1),pp. 1-13
   0
   12Installation of shelters on growth and survival of blue swimming crab (Portunus pelagicus) for development of its cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
   42(1),pp. 139-145
   0
   13Weight estimation of asian sea bass (lates calcarifer) comparing whole body with and without fins using computer vision techniqueJongjaraunsuk R., Taparhudee W.2021Walailak Journal of Science and Technology
   18(10)
   0