ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Aeromonas hydrophilaAGHandrogenic gland hormoneaquacultureaquafeedaquatic plantAsian seabassCage culturecatfishClarias Macrocephaluscomparative genomicsconservationdry salted fishfishgene expressionGenetic DiversityGiant Freshwater PrawnGiant river prawngrowth performancehybrid catfishImmunitylates calcariferMacrobrachium rosenbergiimicrosatelliteNile tilapiaOreochromis niloticusoxidative rancidityProteinred tilapiaSilkworm PupaeSnakeskin gouramyStreptococcosisStreptococcus agalactiaeterrestrial hermit crabTilapiavaccineWater Qualitywhite shrimpการคัดเลือกการเจริญเติบโตการเติบโตการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำการแสดงออกของยีนกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลความต้านทานโรคคุณภาพน้ำ เครื่องหมายพันธุกรรมชีววิทยาตับและตับอ่อนทริพลอยด์เทคโนโลยีชีวภาพธนาคารปูนิวคลีโอไทด์ไนตริฟายอิงแบคทีเรียแบคทีเรียประมงปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะพงปลากะพงขาวปลากัดไทยปลาดุกปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลาทูปลานิลปลาโมงปลาสลิดปลาสวายโปแตสเซียมโปรตีนพลังงานพันธุกรรมพันธุศาสตร์พื้นที่ทะเลไทยตอนบนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแพลงก์ตอนภูมิคุ้มกันเมตาโบลิซึมแมกนีเซียมระบบน้ำหมุนเวียนระบบผู้เชี่ยวชาญระบบภูมิคุ้มกันแร่ธาตุอินทรีย์วัคซีนสัตว์น้ำอาหารอาหารกุ้งอาหารกุ้งขาวอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำอุณหภูมิแอปพลิเคชั่น

Executives

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการประมง 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,223.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.63 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 184 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 113 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 260 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 661 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 358 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 303 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 157 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 143 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)