ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aeromonas hydrophilaAGHandrogenic gland hormoneaquacultureaquafeedaquatic plantASIAN SEABASSCage culturecatfishClarias MacrocephalusCoenobitidaecomparative genomicsconservationcorallimorphariaCorallimorpharianDisease resistancedry salted fishfishfish mealgene expressiongenetic diversityGiant Freshwater PrawnGiant river prawngrowth performancehybrid catfishImmunitylates calcariferMacrobrachium rosenbergiimicrosatelliteNile tilapiaOreochromis niloticusoxidative rancidityPenaeus vannameiProteinRed tilapiashrimp feedshrimp growthsilkworm pupaeSnakeskin gouramyStreptococcosisStreptococcus agalactiaeStreptococcus iniaeSwampTaxonomyterrestrial hermit crabthe upper Gulf of ThailandTilapiaTrichogaster pectoralisvaccineVibrio parahaemolyticusVibriosisWater QualityWeight estimationwhite shrimpyeast hydrolysateการคัดเลือกการเจริญเติบโตการเติบโตการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแสดงออกของยีนกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลความต้านทานโรคคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะพงขาวปลาการ์ตูนปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลานิลปลาสลิดปลาสวยงามโปรตีนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแพลงก์ตอนภูมิคุ้มกันแร่ธาตุอินทรีย์วัคซีนสัตว์น้ำเห็ดทะเลอาร์ทีเมียอ่าวไทยตอนบนอาหารอาหารกุ้งอาหารกุ้งขาวอาหารปลาอาหารปลาดุกอาหารสัตว์นําอาหารสัตว์น้ำอุณหภูมิเอนไซม์แอปพลิเคชั่นฮอร์โมน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย สุทิน สมบูรณ์

suthin.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2561-3031

Avata

นาย วิชิต เสมาชัย

wichit.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2561-3031

Avata

ดร. สหภพ ดอกแก้ว, อาจารย์

sahapop.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428365


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,223.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.63 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 216 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 133 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 115 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 275 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 202 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 97 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 754 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 433 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 321 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 36 เรื่อง (Unknown 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 153 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)