ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AGHandrogenic gland hormoneaquacultureAquafeedaquatic plantAsian seabassCage culturecatfishClarias MacrocephalusComparative genomicsconservationdry salted fishfishgene expressionGenetic DiversityGiant Freshwater PrawnGiant river prawngrowth performancehybrid catfishImmunityLates calcariferMacrobrachium rosenbergiimicrosatelliteNile tilapiaOreochromis niloticusoxidative rancidityProteinSilkworm PupaeSnakeskin gouramyStreptococcosisStreptococcus agalactiaeterrestrial hermit crabTilapiaWater QualityWhite shrimpการคัดเลือกการเจริญเติบโตการเติบโตการป้องกันโรคการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำการแสดงออกของยีนกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาววานาไมท์กุ้งขาวแวนนาไมกุ้งทะเลไขมันความต้านทานโรคความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เครื่องหมายพันธุกรรมชีววิทยาตับและตับอ่อนทริพลอยด์เทคโนโลยีชีวภาพธนาคารปูนิวคลีโอไทด์ไนตริฟายอิงแบคทีเรียแบคทีเรียประมงปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะพงปลากะพงขาวปลาดุกปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลาทูปลานิลปลาโมงปลายข้าวปลาสลิดปลาสวายโปแตสเซียมโปรตีนพันธุกรรมพันธุศาสตร์พื้นที่ทะเลไทยตอนบนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแพลงก์ตอนภูมิคุ้มกันมันสำปะหลังเมตาโบลิซึมแมกนีเซียมแร่ธาตุอินทรีย์สัตว์น้ำอาหารอาหารกุ้งอาหารกุ้งขาวอาหารปลาอาหารสัตว์นําอาหารสัตว์น้ำอุณหภูมิเอนไซม์แอปพลิเคชั่นฮอร์โมน

Executives

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิชาการประมง 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,223.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.63 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 171 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 110 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 248 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 178 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 609 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 311 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 298 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 155 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 142 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 50 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)