Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Vibrio parahaemolyticus Moving bedaerationammoniaAquacultureaquatic plantclosed polyculture systemintensive culture systemLitopenaeus vannameiMahachai BettaMicroplanktonMitochondria genomeMitochondrial lineageMixed-sex culturemolassesMonosex cultureNakhon SawanPacific White ShrimpVibrio parahaemolyticusWater Qualitywater recirculation systemWeightWhite spot syndrome virusYom Riverกรดไขมันสายกลางกลุ่มป่าการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์การแพร่กระจายการอนุรักษ์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวแวนนาไมแก้ไขและพัฒนาไขมันความยาวเปลือกความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพดินตะกอน คุณภาพน้ำ สัตว์น้ำ ลูกปลา สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สารมลพิษ อินทรีย์คงทน โลหะหนัก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ เครือข่ายชุมชนเครือข่ายเยาวชนเครื่องหมายระบุชนิดจีโนมไมโทคอนเดรียชลบุรีเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโซเดียมเบนทอไนต์ดินตะกอนติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรสัต์น้ำทรัพยากรสัตว์น้ำท่อส่งก๊าซธรรมชาติทะเลอันดามันเทคนิค DGGEน้ำหนักตัวนิเวศวิทยานิเวศวิทยาแนวหญ้าทะเลนิเวศวิทยาป่าชายเลยแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแล็กติก (lactic acid bacteriแบคทีเรียแลกติกปริมาณแบคทีเรีย วิบริโอรวมในลำไส้ปลาปลากัดปลากัดไทยปลากัดป่ามหาชัยปลานิล หอยแครง ซัลไฟด์ น้ำในดินปลาสวยงามปลาสวยงาม (ornamental fish)ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำโปรตีนแผนปฏิบัติการไผ่พันธุกรรมพื้นที่วิกฤตแพลงตอนภูมิปัญญาท้องถิ่นระบบฐานข้อมูลระบบนิเวศเกษตรระบบนิเวศทะเลระบบนิเวศทางทะเลลายพิมพ์ดีเอ็นโลหะหนักสายวิวัฒนาการทางไมโตคอนเดรียสารมลพิษสารมลพิษอินทรีย์คงทนสารยับยั้งจุลินทรีย์ (antimicrobial subsสิ่งแวดล้อมสูตรอาหารสัตว์หอยน้ำจืดหอยหวานเห็ดทะเลเห็ดทะเล การขยายพันธุ์ Corallimorphariaแหล่งน้ำในแผ่นดินอัตราการรอดอ่างเก็บน้ำคลองหลวงอาหารสัตว์

  Interest

  คุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ , ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทนกรณีไม่อยู่) คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ต.ค. 2562 - พ.ค. 2566 หัวหน้าศูนย์ คณะประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
  • ส.ค. 2553 - ส.ค. 2557 หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
  • ก.ย. 2542 - ก.ค. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of isoquinoline alkaloids from Macleaya cordata on growth performance, survival, immune response, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Bussabong P., Rairat T., Chuchird N., Keetanon A., Phansawat P., Cherdkeattipol K., Pichitkul P., Kraitavin W.2021PLoS ONE
  16(5 May)
  13
  2Effect of partial replacement of fish meal by bacillus sp-fermented soybean meal on growth performance, immunity, hepatopancreas microbiota and disease resistance in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Cherdkeattipol K., Chuchird N., Chonudomkul D., Yongmanitchai W., Pichitkul P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 32-42
  4
  3Phytoplankton community dynamics and its impacts on the quality of water and sediments in the recirculated-water earthen pond system for hybrid red tilapia (Oreochromis niloticus x mossambicus) farmingSaeiam Y., Pichitkul P., Nedtharnn U., Wudtisin I.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(3),pp. 695-710
  2
  4Benefits of Male Monosex Culture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii): Improving Growth Performance, Production Yield, and ProfitabilityPhansawat P., Keetanon A., Rairat T., Pichitkul P., Poldetch P., Chuchird N.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(1),pp. 157-168
  0
  5A nutrient budget in some polyculture systems of giant tiger prawn and green mussel in ThailandHigano J., Pichitkul P.2002Fisheries Science
  68,pp. 839-842
  0